شاخص اطلاعات و ارتباطات

ش.اطلاعات و ارتباطات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 848.7 0.19

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 850.1 پایانی 848.7
بیشترین 850.1 کمترین 849
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 848.7 849 850.1
1400/01/24 850.3 850.6 851.1
1400/01/23 851 851 851.1
1400/01/22 851.1 850.9 851.1
1400/01/21 851.1 851.1 851.1
1400/01/18 851.1 850.9 851.1
1400/01/17 851.1 851.5 851.8
1400/01/16 852 852.2 852.7
1400/01/15 852.8 853 853.5
1400/01/14 853.6 853.7 853.9
1400/01/11 854.4 854.4 855.1
1400/01/10 855.2 854.9 858.1
1400/01/08 858.4 858.2 865.4
1400/01/07 865.7 851.6 865.6
1399/12/27 852.1 851 855
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها