شاخص اطلاعات و ارتباطات

ش.اطلاعات و ارتباطات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 706 4.72

آخرین معامله

1400/04/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 704.5 پایانی 706
بیشترین 706.4 کمترین 704.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/28 706 704.5 706.4
1400/04/27 674.2 669.7 679
1400/04/26 681.5 681.8 695.4
1400/04/23 689.5 687.4 689.6
1400/04/22 696 696 710
1400/04/21 714.5 714.5 727.4
1400/04/20 722.3 718.5 726.6
1400/04/19 708.5 700 708.6
1400/04/16 702.7 690.4 702.5
1400/04/15 712.5 706.3 721.9
1400/04/14 701.9 691.2 701.6
1400/04/13 689.7 683.4 693.6
1400/04/12 691.3 691.2 700.6
1400/04/09 699.8 675.3 699.8
1400/04/08 670.9 664.6 670.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها