شاخص استخراج نفت جز کشف

ش.استخراج نفت جز کشف | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,903.8 8.60

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,594.7 پایانی 3,903.8
بیشترین 3,906 کمترین 3,594.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 3,903.8 3,594.7 3,906
1399/12/12 3,594.7 3,587.2 3,626.3
1399/12/11 3,545 3,533.3 3,597.6
1399/12/10 3,601.3 3,599.9 3,642.3
1399/12/09 3,651 3,651.5 3,693.6
1399/12/06 3,720.7 3,720.7 3,789.4
1399/12/05 3,780.2 3,762.6 3,812.3
1399/12/04 3,837.8 3,837.8 3,885.8
1399/12/03 3,909.5 3,909.5 3,963.4
1399/12/02 3,989 3,989.2 4,014.9
1399/11/29 4,069.9 4,069.9 4,130.7
1399/11/28 4,096.6 4,054.5 4,096.6
1399/11/27 4,042 3,938.5 4,041.4
1399/11/26 3,945.9 3,944.5 3,994.9
1399/11/25 3,945.9 3,933.6 3,944.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها