شاخص استخراج نفت جز کشف

ش.استخراج نفت جز کشف | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,440.4 3.81

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,336.5 پایانی 3,440.4
بیشترین 3,440.4 کمترین 3,336.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 3,314.2 3,313.8 3,367.6
1400/03/25 3,371.5 3,369.8 3,431.2
1400/03/24 3,434.4 3,425.6 3,490.9
1400/03/23 3,480.2 3,398.2 3,481.7
1400/03/22 3,405.8 3,405.2 3,457.9
1400/03/19 3,468.8 3,469.3 3,509.1
1400/03/18 3,537.5 3,538.3 3,624.2
1400/03/17 3,640.5 3,640.1 3,661.8
1400/03/12 3,497.4 3,340.5 3,496
1400/03/11 3,338.3 3,336 3,362.8
1400/03/10 3,354.3 3,327 3,379.7
1400/03/09 3,354.3 3,352.6 3,365
1400/03/08 3,205.5 3,173.9 3,206.8
1400/03/05 3,063.1 2,956.1 3,063.1
1400/03/04 2,942.2 2,905.7 2,940.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها