شاخص اداره بازارهای مالی

ش.اداره بازارهای مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,346.7 0.43

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,350.6 پایانی 1,346.7
بیشترین 1,350.6 کمترین 1,346.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 1,346.7 1,346.8 1,350.6
1400/01/24 1,352.5 1,352.4 1,363.8
1400/01/23 1,365.4 1,365.4 1,371.2
1400/01/22 1,372.8 1,372.7 1,376.2
1400/01/21 1,376.8 1,376.8 1,379.3
1400/01/18 1,378.4 1,375.3 1,379.1
1400/01/17 1,375.5 1,375.4 1,380.3
1400/01/16 1,381.5 1,381.4 1,385
1400/01/15 1,385.4 1,385.4 1,391
1400/01/14 1,392.2 1,392.4 1,401.7
1400/01/11 1,403.8 1,403.8 1,408.5
1400/01/10 1,411 1,410.9 1,414.8
1400/01/08 1,415.1 1,415 1,421.5
1400/01/07 1,419.9 1,411.3 1,420.2
1399/12/27 1,420.8 1,420.2 1,423.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها