شاخص اداره بازارهای مالی

ش.اداره بازارهای مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,300 0.45

آخرین معامله

1400/04/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,301.9 پایانی 1,300
بیشترین 1,302.7 کمترین 1,299.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/28 1,300 1,299.9 1,302.7
1400/04/27 1,294.1 1,289.9 1,295
1400/04/26 1,299.2 1,299 1,309
1400/04/23 1,297 1,290.6 1,297.9
1400/04/22 1,283.3 1,274.2 1,286.3
1400/04/21 1,272.5 1,255.3 1,281.2
1400/04/20 1,256.7 1,256 1,262.5
1400/04/19 1,255.8 1,239.8 1,255.6
1400/04/16 1,238 1,231.9 1,238
1400/04/15 1,231.8 1,229.3 1,232
1400/04/14 1,223.7 1,216.1 1,223.9
1400/04/13 1,211.2 1,202 1,211.5
1400/04/12 1,213.4 1,213.3 1,216.3
1400/04/09 1,224.8 1,224.7 1,229
1400/04/08 1,219 1,219.1 1,221
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها