ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

یاقوت | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,379 14.28
قیمت پایانی: 13,375 14.25

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,713 پایانی 13,375 1,668.00
بیشترین 13,400 کمترین 13,369
حجم 6.59 میلیون دفعات 840
حد قیمت 10,520 - 12,856 ارزش 88.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
191 تعداد خریدار 4
12.267 میلیون حجم خرید 3.355 میلیون
50 تعداد فروشنده 1
1.764 میلیون حجم فروش 13.858 میلیون
10.503 میلیون تغییر مالکیت 10.503 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید11,707 فروش11,708 تعداد4,843,198 دستور50
دستور3 تعداد160,276 خرید11,706 فروش12,198 تعداد20,500 دستور1
دستور2 تعداد976 خرید11,704 فروش12,500 تعداد45,500 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید11,703 فروش12,509 تعداد924 دستور1
دستور2 تعداد2,000 خرید11,701 فروش12,716 تعداد1,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.56 %
6 ماهه 8.2 %
9 ماهه 17.07 %
1 ساله 17.07 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,714 درصد تغییر : 0.06 حجم : 34.02 میلیون دفعات : 1,035
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,707 درصد تغییر : 0.16 حجم : 15.62 میلیون دفعات : 541
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,688 درصد تغییر : 0.19 حجم : 7.46 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,666 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,657 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.54 میلیون دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 11,650 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2.96 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 11,646 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 11,627 درصد تغییر : 0.03 حجم : 11.5 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 11,630 درصد تغییر : 0.01 حجم : 12.78 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 11,631 درصد تغییر : 0.08 حجم : 6.71 میلیون دفعات : 308
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 11,622 درصد تغییر : 0.07 حجم : 5.15 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 11,614 درصد تغییر : 0.27 حجم : 13.5 میلیون دفعات : 490
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 11,583 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.66 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 11,576 درصد تغییر : 0.05 حجم : 7.35 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 11,582 درصد تغییر : 0.19 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 184
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 3,486 25,251 حجم : 193,017 ارزش بازار : 7.573 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 1,335 10,075 حجم : 120.61 میلیون ارزش بازار : 49.871 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 4,598 31,162 حجم : 16.66 میلیون ارزش بازار : 93.426 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 84.00 10,072 حجم : 209.2 میلیون ارزش بازار : 141.008 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 2,154 14,536 حجم : 23.24 میلیون ارزش بازار : 14.538 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها