ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

یاقوت | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,852 0.04
قیمت پایانی: 15,852 0.04

آخرین معامله

09:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,851 پایانی 15,852 7.00
بیشترین 15,856 کمترین 15,851
حجم 923,243 دفعات 86
حد قیمت 14,261 - 17,429 ارزش 14.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:50
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار 1
787,881 حجم خرید 133,869
31 تعداد فروشنده -
921,750 حجم فروش -
133,869 تغییر مالکیت 133,869

عرضه و تقاضا

09:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,950 خرید15,852 فروش15,854 تعداد2,575 دستور1
دستور112 تعداد10,210,490 خرید15,851 فروش15,856 تعداد342,662 دستور6
دستور2 تعداد10,501 خرید15,500 فروش15,857 تعداد369,252 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,858 تعداد10,639,820 دستور115
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,026 تعداد1,400 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.64 %
6 ماهه 9.58 %
9 ماهه 14.07 %
1 ساله 19.6 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 15,845 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.738 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 15,828 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.577 میلیون دفعات : 391
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 15,807 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.206 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 15,788 درصد تغییر : 0.08 حجم : 10.414 میلیون دفعات : 633
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 15,775 درصد تغییر : 0.10 حجم : 9.906 میلیون دفعات : 477
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 15,760 درصد تغییر : 0.08 حجم : 4.786 میلیون دفعات : 341
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 15,748 درصد تغییر : 0.03 حجم : 4.111 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 15,743 درصد تغییر : 0.11 حجم : 5.38 میلیون دفعات : 397
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 15,725 درصد تغییر : 0.17 حجم : 5.1 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 15,699 درصد تغییر : 0.05 حجم : 3.479 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 15,691 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4.851 میلیون دفعات : 361
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 15,683 درصد تغییر : 0.03 حجم : 5.42 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 15,678 درصد تغییر : 0.11 حجم : 4.301 میلیون دفعات : 339
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 15,661 درصد تغییر : 0.10 حجم : 4.576 میلیون دفعات : 380
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 15,646 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.519 میلیون دفعات : 254
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها