یارا

یارا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,974 0.05
قیمت پایانی: 11,974 0.05

آخرین معامله

09:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,974 پایانی 11,974 6.00
بیشترین 11,974 کمترین 11,974
حجم 1,200 دفعات 1
حد قیمت 10,772 - 13,164 ارزش 14.37 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:02
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,200
1 تعداد فروشنده -
1,200 حجم فروش -
1,200 تغییر مالکیت 1,200

عرضه و تقاضا

09:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد6,998,800 خرید11,974 فروش11,976 تعداد200,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000,000 خرید11,973 فروش11,977 تعداد200,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000,000 خرید11,972 فروش11,990 تعداد3,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000,000 خرید11,971 فروش12,540 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000,000 خرید11,970 فروش12,670 تعداد5,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.26 %
6 ماهه 15.07 %
9 ماهه 19.68 %
1 ساله 19.68 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 11,968 درصد تغییر : 0.17 حجم : 1.588 میلیون دفعات : 28
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 11,948 درصد تغییر : 0.11 حجم : 658,576 دفعات : 39
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 11,935 درصد تغییر : 0.11 حجم : 179,321 دفعات : 24
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 11,922 درصد تغییر : 0.16 حجم : 397,591 دفعات : 25
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 11,903 درصد تغییر : 0.05 حجم : 3.514 میلیون دفعات : 29
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 11,897 درصد تغییر : 0.05 حجم : 630,092 دفعات : 26
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 11,891 درصد تغییر : 0.05 حجم : 658,785 دفعات : 24
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 11,885 درصد تغییر : 0.20 حجم : 7.593 میلیون دفعات : 60
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 11,861 درصد تغییر : 0.05 حجم : 5.37 میلیون دفعات : 50
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 11,855 درصد تغییر : 0.05 حجم : 733,854 دفعات : 22
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 11,849 درصد تغییر : 0.05 حجم : 554,427 دفعات : 26
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 11,843 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.618 میلیون دفعات : 43
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 11,837 درصد تغییر : 0.17 حجم : 5.376 میلیون دفعات : 102
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 11,817 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.363 میلیون دفعات : 49
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 11,808 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.648 میلیون دفعات : 72
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 48,723 ارزش بازار : - تاریخ : 09:08
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 230,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 513,554 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 500,275 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 1.939 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 1.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 6.022 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 4.829 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها