گنجینه یکم آوید

گنجین | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,950 3.51
قیمت پایانی: 11,545 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,950 پایانی 11,545 0.00
بیشترین 11,953 کمترین 11,938
حجم 1.646 میلیون دفعات 57
حد قیمت 1 - 23,832 ارزش 19.01 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
215,446 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده 1
42,699 حجم فروش 172,747
172,747 تغییر مالکیت 172,747

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,591 خرید11,930 فروش11,940 تعداد82,236 دستور1
دستور1 تعداد10,057 خرید11,929 فروش11,945 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید11,927 فروش11,956 تعداد500,000 دستور5
دستور1 تعداد100,000 خرید11,926 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,220 خرید4,130 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.95 %
6 ماهه 10.74 %
9 ماهه 16.21 %
1 ساله 16.21 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 11,545 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.646 میلیون دفعات : 57
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,112 22,877 حجم : 92,212 ارزش بازار : 6.847 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 219.00 11,191 حجم : 11.52 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,811 28,375 حجم : 47.54 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 144.32 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 5.02 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها