با درآمد ثابت کیان

کیان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,862 23.71
قیمت پایانی: 32,860 23.70

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,584 پایانی 32,860 6,296.00
بیشترین 32,865 کمترین 32,860
حجم 13.4 میلیون دفعات 1,399
حد قیمت 23,869 - 29,173 ارزش 440.3 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
239 تعداد خریدار 4
6.698 میلیون حجم خرید 9.097 میلیون
157 تعداد فروشنده 4
9.878 میلیون حجم فروش 5.918 میلیون
3.179 میلیون تغییر مالکیت 3.179 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد40,190 خرید26,565 فروش26,568 تعداد190,862 دستور3
دستور2 تعداد126,082 خرید26,564 فروش26,569 تعداد305,851 دستور4
دستور16 تعداد1,434,576 خرید26,563 فروش26,570 تعداد557,396 دستور6
دستور12 تعداد1,002,446 خرید26,562 فروش26,571 تعداد400,000 دستور4
دستور16 تعداد1,409,600 خرید26,561 فروش26,572 تعداد300,000 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.67 %
6 ماهه 12.18 %
9 ماهه 27.39 %
1 ساله 37.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 26,577 درصد تغییر : 0.05 حجم : 15.08 میلیون دفعات : 750
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 26,564 درصد تغییر : 0.16 حجم : 15.8 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 26,521 درصد تغییر : 0.05 حجم : 23.1 میلیون دفعات : 838
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 26,509 درصد تغییر : 0.06 حجم : 17.79 میلیون دفعات : 816
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 26,494 درصد تغییر : 0.05 حجم : 19.57 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 26,481 درصد تغییر : 0.04 حجم : 12.93 میلیون دفعات : 751
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 26,470 درصد تغییر : 0.17 حجم : 19.86 میلیون دفعات : 759
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 26,425 درصد تغییر : 0.05 حجم : 30.88 میلیون دفعات : 1,009
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 26,413 درصد تغییر : 0.05 حجم : 55.36 میلیون دفعات : 1,501
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 26,401 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.9 میلیون دفعات : 619
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 26,385 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.59 میلیون دفعات : 590
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 26,369 درصد تغییر : 0.13 حجم : 21.96 میلیون دفعات : 908
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 26,334 درصد تغییر : 0.05 حجم : 54.23 میلیون دفعات : 1,615
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 26,321 درصد تغییر : 0.06 حجم : 35.91 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 26,306 درصد تغییر : 0.06 حجم : 41.08 میلیون دفعات : 1,190
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 4,705 26,470 حجم : 193,664 ارزش بازار : 7.941 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 1,281 10,129 حجم : 53.57 میلیون ارزش بازار : 101.29 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 17.00 10,139 حجم : 105.77 میلیون ارزش بازار : 141.932 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 2,987 15,369 حجم : 21.98 میلیون ارزش بازار : 30.738 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها