با درآمد ثابت کیان

کیان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 56,292 9.22
قیمت پایانی: 51,538 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 56,291 پایانی 51,538 0.00
بیشترین 56,293 کمترین 56,291
حجم 9.396 میلیون دفعات 736
حد قیمت 46,348 - 56,646 ارزش 484.27 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
391 تعداد خریدار 7
2.382 میلیون حجم خرید 7.012 میلیون
251 تعداد فروشنده 5
5.031 میلیون حجم فروش 4.364 میلیون
2.648 میلیون تغییر مالکیت 2.648 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,304,066 خرید51,538 فروش51,539 تعداد4,138,040 دستور42
دستور10 تعداد3,040,202 خرید51,537 فروش51,540 تعداد1,202,000 دستور3
دستور2 تعداد1,001,200 خرید51,536 فروش51,541 تعداد1,326,200 دستور4
دستور1 تعداد1,000,000 خرید51,535 فروش51,542 تعداد1,000,000 دستور1
دستور2 تعداد1,001,238 خرید51,534 فروش51,543 تعداد1,030,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.15 %
6 ماهه 12.7 %
9 ماهه 19.75 %
1 ساله 26.76 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 51,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.396 میلیون دفعات : 736
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آسامید آخرین : 1,829 23,792 حجم : 54,589 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها