کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,041 1.13
قیمت پایانی: 10,040 1.14

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند)

19 اردیبهشت 1400 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/26255 مورخ 1396/05/04 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1400/02/15 مبلغ 170 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی ش
ادامه

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند)

18 اردیبهشت 1400 - 10:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/26255 مورخ 1396/05/04 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1400/02/15 مبلغ 170 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی ش
ادامه

اطلاعیه تغییر تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)

08 اردیبهشت 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند، تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، حداقل معاملات روزانه: 240،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 24،000،000 ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه تغییر تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)

07 اردیبهشت 1400 - 10:00
به اطلاع می رساند، تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، حداقل معاملات روزانه: 240،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 24،000،000 ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند)

17 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/26255 مورخ 1396/05/04 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1400/01/15 مبلغ 165 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی ش
ادامه

اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند)

16 فروردین 1400 - 09:30
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/26255 مورخ 1396/05/04 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1400/01/15 مبلغ 165 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی ش
ادامه