کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,041 1.13
قیمت پایانی: 10,040 1.14

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/10/14
تعداد:4,217
حجم:193.53 میلیون
ارزش:1.966 هزار میلیارد
اولین:10,159
کمترین:10,132
بیشترین:10,163
قیمت:10,159
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:10,159
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/10/13
تعداد:4,651
حجم:215.91 میلیون
ارزش:2.193 هزار میلیارد
اولین:10,153
کمترین:10,153
بیشترین:10,159
قیمت:10,156
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.17
قیمت:10,156
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.17
تاریخ : 1399/10/10
تعداد:2,137
حجم:90.47 میلیون
ارزش:917.3 میلیارد
اولین:10,138
کمترین:10,137
بیشترین:10,144
قیمت:10,140
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:10,139
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/10/09
تعداد:2,853
حجم:228.21 میلیون
ارزش:2.313 هزار میلیارد
اولین:10,133
کمترین:10,131
بیشترین:10,140
قیمت:10,135
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:10,134
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/10/08
تعداد:2,298
حجم:97.36 میلیون
ارزش:986 میلیارد
اولین:10,126
کمترین:10,126
بیشترین:10,150
قیمت:10,130
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:10,128
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/10/07
تعداد:3,033
حجم:140.7 میلیون
ارزش:1.424 هزار میلیارد
اولین:10,121
کمترین:10,120
بیشترین:10,125
قیمت:10,123
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:10,122
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/10/06
تعداد:2,450
حجم:112.66 میلیون
ارزش:1.14 هزار میلیارد
اولین:10,115
کمترین:10,113
بیشترین:10,119
قیمت:10,116
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:10,115
تغییر:13.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/10/03
تعداد:1,753
حجم:70.39 میلیون
ارزش:711.1 میلیارد
اولین:10,098
کمترین:10,098
بیشترین:10,114
قیمت:10,109
تغییر:16.00
درصد تغییر:0.16
قیمت:10,102
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/10/02
تعداد:4,075
حجم:182.58 میلیون
ارزش:1.843 هزار میلیارد
اولین:10,095
کمترین:10,092
بیشترین:10,099
قیمت:10,093
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:10,093
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/10/01
تعداد:3,841
حجم:185.92 میلیون
ارزش:1.876 هزار میلیارد
اولین:10,093
کمترین:10,087
بیشترین:10,093
قیمت:10,090
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:10,089
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/09/30
تعداد:3,858
حجم:182.48 میلیون
ارزش:1.84 هزار میلیارد
اولین:10,083
کمترین:10,082
بیشترین:10,087
قیمت:10,085
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:10,084
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08
تاریخ : 1399/09/29
تعداد:3,800
حجم:170.45 میلیون
ارزش:1.718 هزار میلیارد
اولین:10,077
کمترین:10,075
بیشترین:10,080
قیمت:10,080
تغییر:18.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:10,076
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.14
تاریخ : 1399/09/26
تعداد:5,195
حجم:243.76 میلیون
ارزش:2.453 هزار میلیارد
اولین:10,062
کمترین:10,059
بیشترین:10,068
قیمت:10,060
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,062
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/09/25
تعداد:4,036
حجم:184.1 میلیون
ارزش:1.852 هزار میلیارد
اولین:10,058
کمترین:10,057
بیشترین:10,064
قیمت:10,058
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:10,060
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/09/24
تعداد:3,146
حجم:137.12 میلیون
ارزش:1.378 هزار میلیارد
اولین:10,049
کمترین:10,048
بیشترین:10,055
قیمت:10,050
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:10,050
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/09/23
تعداد:3,637
حجم:164.91 میلیون
ارزش:1.657 هزار میلیارد
اولین:10,043
کمترین:10,042
بیشترین:10,050
قیمت:10,046
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:10,045
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/09/22
تعداد:4,568
حجم:203.22 میلیون
ارزش:2.04 هزار میلیارد
اولین:10,038
کمترین:10,037
بیشترین:10,042
قیمت:10,041
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:10,039
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/09/19
تعداد:3,109
حجم:132.61 میلیون
ارزش:1.33 هزار میلیارد
اولین:10,025
کمترین:10,023
بیشترین:10,033
قیمت:10,030
تغییر:13.00
درصد تغییر:0.13
قیمت:10,029
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/09/18
تعداد:3,413
حجم:144.61 میلیون
ارزش:1.449 هزار میلیارد
اولین:10,020
کمترین:10,016
بیشترین:10,022
قیمت:10,017
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:10,017
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/09/17
تعداد:6,269
حجم:278.68 میلیون
ارزش:2.79 هزار میلیارد
اولین:10,013
کمترین:10,009
بیشترین:10,032
قیمت:10,020
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,012
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/09/16
تعداد:5,400
حجم:231.9 میلیون
ارزش:2.321 هزار میلیارد
اولین:10,024
کمترین:10,005
بیشترین:10,029
قیمت:10,029
تغییر:137.00
درصد تغییر:1.35
قیمت:10,010
تغییر:156.00
درصد تغییر:1.54
تاریخ : 1399/09/15
تعداد:3,321
حجم:146.08 میلیون
ارزش:1.485 هزار میلیارد
اولین:10,164
کمترین:10,162
بیشترین:10,171
قیمت:10,165
تغییر:11.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:10,166
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/09/12
تعداد:4,081
حجم:193.34 میلیون
ارزش:1.963 هزار میلیارد
اولین:10,152
کمترین:10,150
بیشترین:10,159
قیمت:10,155
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:10,154
تغییر:11.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/09/11
تعداد:3,622
حجم:263.74 میلیون
ارزش:2.675 هزار میلیارد
اولین:10,143
کمترین:10,140
بیشترین:10,146
قیمت:10,144
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:10,143
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/09/10
تعداد:4,901
حجم:222.89 میلیون
ارزش:2.26 هزار میلیارد
اولین:10,137
کمترین:10,137
بیشترین:10,144
قیمت:10,141
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:10,140
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/09/09
تعداد:5,156
حجم:241.84 میلیون
ارزش:2.451 هزار میلیارد
اولین:10,136
کمترین:10,129
بیشترین:10,138
قیمت:10,133
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:10,136
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/09/08
تعداد:3,759
حجم:327.01 میلیون
ارزش:327 میلیون
اولین:10,127
کمترین:10,125
بیشترین:10,133
قیمت:10,130
تغییر:15.00
درصد تغییر:0.15
قیمت:10,127
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/09/05
تعداد:3,442
حجم:153.67 میلیون
ارزش:1.554 هزار میلیارد
اولین:10,114
کمترین:10,109
بیشترین:10,123
قیمت:10,114
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:10,115
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/09/04
تعداد:2,177
حجم:86.05 میلیون
ارزش:869.6 میلیارد
اولین:10,107
کمترین:10,103
بیشترین:10,111
قیمت:10,107
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:10,106
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/09/03
تعداد:3,105
حجم:136.57 میلیون
ارزش:1.38 هزار میلیارد
اولین:10,115
کمترین:10,098
بیشترین:10,115
قیمت:10,100
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:10,105
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.08