کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,041 1.13
قیمت پایانی: 10,040 1.14

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : فیروزا

آخرین : 1,111 22,876 حجم : 138,312 ارزش : 3.2 میلیارد ارزش بازار : 6.865 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : صایند

آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش : 145.4 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : دارا

آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش : 44.77 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : اعتماد

آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش : 2.895 هزار میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : آکورد

آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش : 396.89 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : پارند

آخرین : 189.00 11,221 حجم : 11.44 میلیون ارزش : 128.3 میلیارد ارزش بازار : 55.475 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : کیان

آخرین : 1,838 28,402 حجم : 19.83 میلیون ارزش : 563.2 میلیارد ارزش بازار : 85.203 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : امینیکم

آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش : 696.83 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : افران

آخرین : 918.00 13,300 حجم : 6.93 میلیون ارزش : 92.1 میلیارد ارزش بازار : 6.647 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : آسامید

آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش : 117.02 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : تصمیم

آخرین : 1,033 16,337 حجم : 2.38 میلیون ارزش : 38.9 میلیارد ارزش بازار : 8.16 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : یاقوت

آخرین : 658.00 12,365 حجم : 2.75 میلیون ارزش : 34 میلیارد ارزش بازار : 49.412 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : دمعیار

آخرین : 30.00 10,070 حجم : 4.394 میلیون ارزش : 44.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : ارمغان

آخرین : 124.00 10,043 حجم : 1.03 میلیون ارزش : 10.4 میلیارد ارزش بازار : 10.039 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : اوصتا

آخرین : 520.00 17,553 حجم : 749,006 ارزش : 12.76 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : گنجین

آخرین : 405.00 11,950 حجم : 1.646 میلیون ارزش : 19.01 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : سخند

آخرین : 89.00 10,144 حجم : 67,980 ارزش : 683.52 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14

نماد : داریک

آخرین : 410.00 10,445 حجم : 7,511 ارزش : 75.37 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/10/14