کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,195 0.24
قیمت پایانی: 10,196 0.25

آخرین معامله

1402/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,195 پایانی 10,196 25.00
بیشترین 10,197 کمترین 10,195
حجم 154.07 میلیون دفعات 2,537
حد قیمت 9,154 - 11,188 ارزش 1.571 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/13
حقیقی حقوقی
742 تعداد خریدار 8
90.893 میلیون حجم خرید 63.177 میلیون
1,065 تعداد فروشنده 9
98.645 میلیون حجم فروش 55.425 میلیون
7.752 میلیون تغییر مالکیت 7.752 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/03/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور17 تعداد81,018,931 خرید10,195 فروش10,196 تعداد4,125,210 دستور2
دستور6 تعداد5,025,361 خرید10,194 فروش10,197 تعداد20,157,218 دستور2
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,193 فروش10,198 تعداد5,156,768 دستور4
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,192 فروش10,199 تعداد5,000,000 دستور1
دستور2 تعداد5,098,107 خرید10,191 فروش10,200 تعداد5,005,565 دستور5

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.18 %
6 ماهه 0.28 %
9 ماهه 0.31 %
1 ساله 1.9 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 10,196 درصد تغییر : 0.25 حجم : 154.07 میلیون دفعات : 2,537
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 10,171 درصد تغییر : 0.07 حجم : 213.487 میلیون دفعات : 2,342
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 10,164 درصد تغییر : 0.07 حجم : 185.634 میلیون دفعات : 2,303
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 10,157 درصد تغییر : 0.06 حجم : 309.458 میلیون دفعات : 2,548
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 10,151 درصد تغییر : 0.07 حجم : 225.01 میلیون دفعات : 3,559
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 10,144 درصد تغییر : 0.19 حجم : 257.396 میلیون دفعات : 4,121
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 10,125 درصد تغییر : 0.07 حجم : 336.566 میلیون دفعات : 2,560
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 10,118 درصد تغییر : 0.07 حجم : 170.102 میلیون دفعات : 2,657
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 10,111 درصد تغییر : 0.05 حجم : 207.844 میلیون دفعات : 2,700
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.08 حجم : 196.225 میلیون دفعات : 3,117
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.19 حجم : 256.564 میلیون دفعات : 3,922
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 10,079 درصد تغییر : 0.13 حجم : 214.819 میلیون دفعات : 2,918
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 10,066 درصد تغییر : 0.07 حجم : 239.92 میلیون دفعات : 3,063
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 10,059 درصد تغییر : 0.06 حجم : 271.775 میلیون دفعات : 3,341
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 10,053 درصد تغییر : 0.19 حجم : 308.611 میلیون دفعات : 3,853
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 76.00 35,213 حجم : 23.003 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : صایند آخرین : 53.00 12,266 حجم : 4.196 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : دارا آخرین : 16.00 10,081 حجم : 3.748 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : اعتماد آخرین : 165.00 55,531 حجم : 49.302 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آکورد آخرین : 88.00 48,526 حجم : 18.631 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : پارند آخرین : 23.00 10,197 حجم : 32.312 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : کیان آخرین : 96.00 43,432 حجم : 47.853 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,054 حجم : 45.647 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : افران آخرین : 42.00 20,701 حجم : 181.422 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آسامید آخرین : 28.00 18,478 حجم : 10.479 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها