کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,146 0.08
قیمت پایانی: 10,145 0.07

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,144 پایانی 10,145 7.00
بیشترین 10,147 کمترین 10,144
حجم 115.28 میلیون دفعات 3,021
حد قیمت 9,125 - 11,151 ارزش 1.17 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
710 تعداد خریدار 9
72.046 میلیون حجم خرید 43.234 میلیون
414 تعداد فروشنده 11
35.252 میلیون حجم فروش 80.028 میلیون
36.793 میلیون تغییر مالکیت 36.793 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد17,110 خرید10,145 فروش10,146 تعداد1,964,183 دستور1
دستور5 تعداد60,145,062 خرید10,144 فروش10,147 تعداد13,337,068 دستور2
دستور3 تعداد5,001,055 خرید10,143 فروش10,148 تعداد5,000,500 دستور2
دستور3 تعداد5,005,929 خرید10,142 فروش10,149 تعداد5,002,000 دستور2
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,141 فروش10,150 تعداد5,005,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.03 %
6 ماهه 0.03 %
9 ماهه 0.1 %
1 ساله 0.12 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 10,145 درصد تغییر : 0.07 حجم : 115.28 میلیون دفعات : 3,021
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 10,138 درصد تغییر : 0.06 حجم : 166.087 میلیون دفعات : 3,743
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 10,132 درصد تغییر : 0.06 حجم : 166.35 میلیون دفعات : 3,828
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 10,126 درصد تغییر : 0.06 حجم : 288.795 میلیون دفعات : 5,608
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.17 حجم : 188.359 میلیون دفعات : 4,289
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 10,103 درصد تغییر : 0.07 حجم : 219.53 میلیون دفعات : 4,943
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 10,096 درصد تغییر : 0.06 حجم : 160.132 میلیون دفعات : 4,132
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 10,090 درصد تغییر : 0.36 حجم : 142.853 میلیون دفعات : 3,689
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 10,054 درصد تغییر : 0.06 حجم : 134.081 میلیون دفعات : 3,602
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 10,048 درصد تغییر : 0.06 حجم : 152.835 میلیون دفعات : 4,103
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 10,042 درصد تغییر : 0.07 حجم : 157.226 میلیون دفعات : 4,207
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.16 حجم : 165.905 میلیون دفعات : 4,711
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 10,019 درصد تغییر : 0.07 حجم : 428.69 میلیون دفعات : 8,072
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 10,012 درصد تغییر : 0.07 حجم : 299.138 میلیون دفعات : 7,159
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 10,005 درصد تغییر : 1.63 حجم : 392.01 میلیون دفعات : 9,779
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 23.00 31,361 حجم : 31.506 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : صایند آخرین : 28.00 10,180 حجم : 990,231 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,049 حجم : 6.905 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : اعتماد آخرین : 38.00 49,578 حجم : 34.13 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : آکورد آخرین : 37.00 43,279 حجم : 6.754 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,135 حجم : 19.293 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : کیان آخرین : 26.00 38,802 حجم : 19.283 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : امینیکم آخرین : 17.00 10,018 حجم : 56.226 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : افران آخرین : 15.00 18,324 حجم : 252.148 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : آسامید آخرین : 16.00 16,549 حجم : 2.955 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها