کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,138 0.18
قیمت پایانی: 10,138 0.18

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,159 پایانی 10,138 18.00
بیشترین 10,139 کمترین 10,138
حجم 167.59 میلیون دفعات 4,170
حد قیمت 9,126 - 11,152 ارزش 1.699 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
247 تعداد خریدار 7
92.994 میلیون حجم خرید 122.914 میلیون
178 تعداد فروشنده 9
23.82 میلیون حجم فروش 192.088 میلیون
69.174 میلیون تغییر مالکیت 69.174 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور42 تعداد4,030,314 خرید10,154 فروش10,156 تعداد126,000 دستور2
دستور173 تعداد16,846,418 خرید10,153 فروش10,157 تعداد196,000 دستور2
دستور30 تعداد2,802,000 خرید10,152 فروش10,158 تعداد930,000 دستور10
دستور10 تعداد681,970 خرید10,150 فروش10,159 تعداد1,822,139 دستور19
دستور1 تعداد2,662 خرید10,139 فروش10,160 تعداد751,000 دستور9

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.06 %
6 ماهه 0.33 %
9 ماهه 0.59 %
1 ساله 0.02 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,159 درصد تغییر : 0.03 حجم : 193.53 میلیون دفعات : 4,217
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,156 درصد تغییر : 0.17 حجم : 215.91 میلیون دفعات : 4,651
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,139 درصد تغییر : 0.05 حجم : 90.47 میلیون دفعات : 2,137
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,134 درصد تغییر : 0.06 حجم : 228.21 میلیون دفعات : 2,853
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,128 درصد تغییر : 0.06 حجم : 97.36 میلیون دفعات : 2,298
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,122 درصد تغییر : 0.07 حجم : 140.7 میلیون دفعات : 3,033
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,115 درصد تغییر : 0.13 حجم : 112.66 میلیون دفعات : 2,450
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,102 درصد تغییر : 0.09 حجم : 70.39 میلیون دفعات : 1,753
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,093 درصد تغییر : 0.04 حجم : 182.58 میلیون دفعات : 4,075
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,089 درصد تغییر : 0.05 حجم : 185.92 میلیون دفعات : 3,841
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,084 درصد تغییر : 0.08 حجم : 182.48 میلیون دفعات : 3,858
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,076 درصد تغییر : 0.14 حجم : 170.45 میلیون دفعات : 3,800
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,062 درصد تغییر : 0.02 حجم : 243.76 میلیون دفعات : 5,195
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,060 درصد تغییر : 0.10 حجم : 184.1 میلیون دفعات : 4,036
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,050 درصد تغییر : 0.05 حجم : 137.12 میلیون دفعات : 3,146
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 4,715 26,480 حجم : 2.5 میلیون ارزش بازار : 7.944 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 1,280 10,130 حجم : 59.94 میلیون ارزش بازار : 101.29 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 6,297 32,861 حجم : 17.74 میلیون ارزش بازار : 98.58 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 2,987 15,369 حجم : 31.56 میلیون ارزش بازار : 30.738 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها