کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,171 0.15
قیمت پایانی: 10,170 0.14

آخرین معامله

15:18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,170 پایانی 10,170 14.00
بیشترین 10,171 کمترین 10,170
حجم 198.739 میلیون دفعات 2,114
حد قیمت 9,141 - 11,171 ارزش 2.021 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

15:18
حقیقی حقوقی
572 تعداد خریدار 6
43.582 میلیون حجم خرید 155.157 میلیون
838 تعداد فروشنده 13
111.937 میلیون حجم فروش 86.802 میلیون
68.355 میلیون تغییر مالکیت 68.355 میلیون

عرضه و تقاضا

15:18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد110,412,916 خرید10,170 فروش10,171 تعداد11,877,032 دستور2
دستور6 تعداد5,049,313 خرید10,169 فروش10,172 تعداد5,000,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,168 فروش10,173 تعداد5,000,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,167 فروش10,174 تعداد5,000,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,166 فروش10,175 تعداد5,002,553 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.07 %
6 ماهه 0.07 %
9 ماهه 0.04 %
1 ساله 0.12 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 10,156 درصد تغییر : 0.25 حجم : 105.466 میلیون دفعات : 1,725
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 10,131 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61.4 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 10,131 درصد تغییر : 0.07 حجم : 61.4 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.14 حجم : 266.747 میلیون دفعات : 2,335
تاریخ : 1402/09/02 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 177.199 میلیون دفعات : 1,850
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 0.18 حجم : 177.199 میلیون دفعات : 1,850
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 10,092 درصد تغییر : 0.07 حجم : 132.104 میلیون دفعات : 2,101
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 10,085 درصد تغییر : 0.07 حجم : 72.076 میلیون دفعات : 1,679
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 10,078 درصد تغییر : 0.45 حجم : 253.905 میلیون دفعات : 2,647
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 1.34 حجم : 494.838 میلیون دفعات : 2,745
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 10,169 درصد تغییر : 0.57 حجم : 60.334 میلیون دفعات : 1,331
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 10,111 درصد تغییر : 0.05 حجم : 133.277 میلیون دفعات : 2,471
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.08 حجم : 166.424 میلیون دفعات : 2,027
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.06 حجم : 103.977 میلیون دفعات : 1,821
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 10,092 درصد تغییر : 0.15 حجم : 131.478 میلیون دفعات : 1,847
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 45.00 39,690 حجم : 53.374 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : صایند آخرین : 13.00 13,975 حجم : 108.62 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : دارا آخرین : 9.00 11,128 حجم : 1.014 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:21
نماد : اعتماد آخرین : 58.00 62,269 حجم : 77.813 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 89.00 54,635 حجم : 17.3 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : پارند آخرین : 14.00 10,176 حجم : 110.485 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 77.00 48,855 حجم : 60.906 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,024 حجم : 11.184 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : افران آخرین : 24.00 23,372 حجم : 217.621 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آسامید آخرین : 38.00 20,843 حجم : 6.284 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها