کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,130 0.29
قیمت پایانی: 10,129 0.30

آخرین معامله

1401/01/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,124 پایانی 10,129 30.00
بیشترین 10,130 کمترین 10,129
حجم 118.38 میلیون دفعات 3,603
حد قیمت 9,126 - 11,152 ارزش 1.199 هزار میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/01/08
حقیقی حقوقی
247 تعداد خریدار 7
92.994 میلیون حجم خرید 122.914 میلیون
178 تعداد فروشنده 9
23.82 میلیون حجم فروش 192.088 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/01/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/01/10 پایانی : 10,136 درصد تغییر : 0.07 حجم : 180.6 میلیون دفعات : 4,910
تاریخ : 1401/01/09 پایانی : 10,129 درصد تغییر : 0.05 حجم : 118.379 میلیون دفعات : 3,603
تاریخ : 1401/01/08 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.05 حجم : 224.852 میلیون دفعات : 5,778
تاریخ : 1401/01/07 پایانی : 10,119 درصد تغییر : 0.07 حجم : 176.819 میلیون دفعات : 4,911
تاریخ : 1401/01/06 پایانی : 10,112 درصد تغییر : 0.18 حجم : 230.623 میلیون دفعات : 6,286
تاریخ : 1400/12/28 پایانی : 10,094 درصد تغییر : 0.35 حجم : 486.62 میلیون دفعات : 11,837
تاریخ : 1400/12/25 پایانی : 10,059 درصد تغییر : 0.07 حجم : 318.492 میلیون دفعات : 8,035
تاریخ : 1400/12/24 پایانی : 10,052 درصد تغییر : 0.06 حجم : 183.514 میلیون دفعات : 5,055
تاریخ : 1400/12/23 پایانی : 10,046 درصد تغییر : 0.06 حجم : 301.259 میلیون دفعات : 7,517
تاریخ : 1400/12/22 پایانی : 10,040 درصد تغییر : 0.06 حجم : 213.599 میلیون دفعات : 5,657
تاریخ : 1400/12/21 پایانی : 10,034 درصد تغییر : 0.16 حجم : 269.055 میلیون دفعات : 6,931
تاریخ : 1400/12/18 پایانی : 10,018 درصد تغییر : 0.05 حجم : 263.573 میلیون دفعات : 6,997
تاریخ : 1400/12/17 پایانی : 10,013 درصد تغییر : 0.08 حجم : 264.705 میلیون دفعات : 7,330
تاریخ : 1400/12/16 پایانی : 10,005 درصد تغییر : 1.61 حجم : 303.662 میلیون دفعات : 9,154
تاریخ : 1400/12/15 پایانی : 10,169 درصد تغییر : 0.06 حجم : 234.336 میلیون دفعات : 6,274
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 5,482 27,272 حجم : 3.95 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 1,304 10,129 حجم : 31.28 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : کیان آخرین : 7,341 33,918 حجم : 15.94 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : امینیکم آخرین : 212.00 10,048 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : افران آخرین : 3,492 15,883 حجم : 18.5 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/08
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها