کامیاب

کامیاب | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,054 0.06
قیمت پایانی: 13,054 0.06

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,054 پایانی 13,054 8.00
بیشترین 13,054 کمترین 13,053
حجم 4.936 میلیون دفعات 223
حد قیمت 11,742 - 14,350 ارزش 64.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
96 تعداد خریدار 1
3.582 میلیون حجم خرید 1.354 میلیون
93 تعداد فروشنده 1
2.918 میلیون حجم فروش 2.018 میلیون
663,860 تغییر مالکیت 663,860

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,645,832 خرید13,053 فروش13,054 تعداد1,981,972 دستور1
دستور3 تعداد5,001,862 خرید13,052 فروش13,055 تعداد4,014,754 دستور4
دستور1 تعداد5,000,000 خرید13,051 فروش13,600 تعداد18,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000,000 خرید13,050 فروش14,000 تعداد9,190 دستور2
دستور1 تعداد5,000,000 خرید13,049 فروش14,052 تعداد5,348 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.29 %
6 ماهه 11.33 %
9 ماهه 16.74 %
1 ساله 22.94 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 13,046 درصد تغییر : 0.11 حجم : 17.451 میلیون دفعات : 789
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 13,032 درصد تغییر : 0.17 حجم : 17.489 میلیون دفعات : 809
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 13,010 درصد تغییر : 0.12 حجم : 12.305 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,994 درصد تغییر : 0.11 حجم : 35.039 میلیون دفعات : 1,122
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 0.11 حجم : 20.12 میلیون دفعات : 702
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,966 درصد تغییر : 0.06 حجم : 15.15 میلیون دفعات : 668
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,958 درصد تغییر : 0.06 حجم : 11.52 میلیون دفعات : 710
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 0.16 حجم : 16.699 میلیون دفعات : 683
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,929 درصد تغییر : 0.12 حجم : 20.141 میلیون دفعات : 573
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,914 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.995 میلیون دفعات : 537
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,906 درصد تغییر : 0.05 حجم : 15.998 میلیون دفعات : 523
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,899 درصد تغییر : 0.06 حجم : 19.416 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,891 درصد تغییر : 0.10 حجم : 18.187 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 12,878 درصد تغییر : 0.12 حجم : 15.15 میلیون دفعات : 501
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 12,862 درصد تغییر : 0.05 حجم : 22.483 میلیون دفعات : 519
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها