کارین

کارین | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,064 0.01
قیمت پایانی: 10,068 0.05

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,062 پایانی 10,068 5.00
بیشترین 10,064 کمترین 10,062
حجم 23.592 میلیون دفعات 625
حد قیمت 9,057 - 11,069 ارزش 237.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
87 تعداد خریدار 1
7.531 میلیون حجم خرید 16.061 میلیون
82 تعداد فروشنده 4
6.232 میلیون حجم فروش 17.36 میلیون
1.299 میلیون تغییر مالکیت 1.299 میلیون

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور284 تعداد28,278,410 خرید10,068 فروش10,069 تعداد2,740,591 دستور28
دستور80 تعداد8,000,000 خرید10,067 فروش10,070 تعداد30,012,640 دستور302
دستور80 تعداد8,000,000 خرید10,066 فروش10,071 تعداد8,000,000 دستور80
دستور81 تعداد8,001,000 خرید10,065 فروش10,072 تعداد8,000,000 دستور80
دستور80 تعداد8,000,000 خرید10,064 فروش10,073 تعداد8,000,000 دستور80

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0.01 %
9 ماهه 0.06 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 10,068 درصد تغییر : 0.05 حجم : 23.592 میلیون دفعات : 625
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 10,063 درصد تغییر : 0.06 حجم : 74.478 میلیون دفعات : 1,617
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 10,057 درصد تغییر : 0.08 حجم : 15.265 میلیون دفعات : 491
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 10,049 درصد تغییر : 0.16 حجم : 40.861 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.388 میلیون دفعات : 973
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.09 حجم : 37.388 میلیون دفعات : 973
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 10,024 درصد تغییر : 0.06 حجم : 91.382 میلیون دفعات : 2,041
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 10,018 درصد تغییر : 0.05 حجم : 36.712 میلیون دفعات : 945
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 10,013 درصد تغییر : 0.07 حجم : 41.571 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 1.67 حجم : 34.666 میلیون دفعات : 1,127
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 10,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.233 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 10,176 درصد تغییر : 0.07 حجم : 16.233 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 10,169 درصد تغییر : 0.06 حجم : 68.042 میلیون دفعات : 1,572
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 10,163 درصد تغییر : 0.13 حجم : 4.743 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 10,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.626 میلیون دفعات : 878
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 24.00 32,575 حجم : 24.964 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:55
نماد : صایند آخرین : - 10,184 حجم : 3.204 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,060 حجم : 6.773 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:42
نماد : اعتماد آخرین : 1.00 51,402 حجم : 53.898 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 1.00 44,889 حجم : 8.809 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,148 حجم : 38.406 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 1.00 40,156 حجم : 44.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : - 10,004 حجم : 47.764 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کمند آخرین : 1.00 10,156 حجم : 326.821 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:59
نماد : افران آخرین : 13.00 19,056 حجم : 191.882 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها