پارند پایدار سپهر

پارند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,146 0.07
قیمت پایانی: 10,145 0.06

آخرین معامله

10:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,146 پایانی 10,145 6.00
بیشترین 10,146 کمترین 10,145
حجم 10.435 میلیون دفعات 303
حد قیمت 9,126 - 11,152 ارزش 105.87 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:30
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار 2
8.357 میلیون حجم خرید 2.078 میلیون
88 تعداد فروشنده 2
5.659 میلیون حجم فروش 4.776 میلیون
2.698 میلیون تغییر مالکیت 2.698 میلیون

عرضه و تقاضا

10:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد48,123,371 خرید10,145 فروش10,146 تعداد13,634,213 دستور44
دستور3 تعداد5,065,179 خرید10,144 فروش10,147 تعداد2,010,000 دستور3
دستور1 تعداد4,000,000 خرید10,143 فروش10,167 تعداد32,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000,000 خرید10,142 فروش10,168 تعداد239,600 دستور3
دستور2 تعداد3,000,184 خرید10,141 فروش10,169 تعداد200,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.1 %
6 ماهه 0.1 %
9 ماهه 0.05 %
1 ساله 0.05 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,139 درصد تغییر : 0.15 حجم : 87.224 میلیون دفعات : 1,595
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.10 حجم : 94.406 میلیون دفعات : 1,530
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.11 حجم : 29.97 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,103 درصد تغییر : 0.19 حجم : 35.728 میلیون دفعات : 1,061
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,084 درصد تغییر : 0.07 حجم : 46.621 میلیون دفعات : 1,098
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,077 درصد تغییر : 0.06 حجم : 42.21 میلیون دفعات : 960
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,071 درصد تغییر : 0.05 حجم : 29.703 میلیون دفعات : 793
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,066 درصد تغییر : 0.17 حجم : 41.435 میلیون دفعات : 1,201
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,049 درصد تغییر : 0.10 حجم : 24.802 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,039 درصد تغییر : 0.06 حجم : 29.887 میلیون دفعات : 877
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.07 حجم : 32.319 میلیون دفعات : 961
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,026 درصد تغییر : 0.06 حجم : 59.976 میلیون دفعات : 1,318
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,020 درصد تغییر : 0.14 حجم : 90.498 میلیون دفعات : 1,910
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 1.63 حجم : 108.135 میلیون دفعات : 1,792
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,172 درصد تغییر : 0.06 حجم : 62.482 میلیون دفعات : 891
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها