پارند پایدار سپهر

پارند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,196 1.88
قیمت پایانی: 11,192 1.91

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,429 پایانی 11,192 218.00
بیشترین 11,206 کمترین 11,190
حجم 19.42 میلیون دفعات 842
حد قیمت 10,248 - 12,524 ارزش 217.3 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
87 تعداد خریدار 2
3.768 میلیون حجم خرید 2.553 میلیون
89 تعداد فروشنده 3
5.57 میلیون حجم فروش 750,000
1.803 میلیون تغییر مالکیت 1.803 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,515 خرید11,421 فروش11,440 تعداد35,968 دستور3
دستور1 تعداد17,224 خرید11,420 فروش11,441 تعداد1,342 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید11,419 فروش11,444 تعداد30,000 دستور3
دستور1 تعداد100,000 خرید11,416 فروش11,445 تعداد105,000 دستور2
دستور2 تعداد150,000 خرید11,415 فروش11,446 تعداد10,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.28 %
6 ماهه 5.94 %
9 ماهه 12.05 %
1 ساله 12.44 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,433 درصد تغییر : 0.20 حجم : 5.06 میلیون دفعات : 334
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,410 درصد تغییر : 0.21 حجم : 6.32 میلیون دفعات : 313
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,386 درصد تغییر : 0.04 حجم : 898.47 میلیون دفعات : 383
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,390 درصد تغییر : 0.15 حجم : 14.72 میلیون دفعات : 500
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,373 درصد تغییر : 0.13 حجم : 13.55 میلیون دفعات : 496
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 11,388 درصد تغییر : 0.01 حجم : 6.33 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 11,387 درصد تغییر : 0.25 حجم : 7.93 میلیون دفعات : 422
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 11,415 درصد تغییر : 0.22 حجم : 4.7 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 11,390 درصد تغییر : 0.12 حجم : 14.97 میلیون دفعات : 521
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 11,376 درصد تغییر : 0.28 حجم : 15.09 میلیون دفعات : 500
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 11,344 درصد تغییر : 0.16 حجم : 26.53 میلیون دفعات : 742
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 11,326 درصد تغییر : 0.41 حجم : 18.86 میلیون دفعات : 598
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 11,280 درصد تغییر : 0.05 حجم : 29.51 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 11,286 درصد تغییر : 0.07 حجم : 36.38 میلیون دفعات : 911
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 11,294 درصد تغییر : 0.16 حجم : 32.25 میلیون دفعات : 898
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,110 22,875 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 6.855 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 59.2 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 121.00 10,035 حجم : 225.47 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 26.56 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها