پاداش

پاداش | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,118 0.05
قیمت پایانی: 10,118 0.05

آخرین معامله

09:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,118 پایانی 10,118 5.00
بیشترین 10,118 کمترین 10,118
حجم 5,000 دفعات 4
حد قیمت 9,102 - 11,124 ارزش 50.59 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:41
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 5,000
1 تعداد فروشنده -
5,000 حجم فروش -
5,000 تغییر مالکیت 5,000

عرضه و تقاضا

09:41
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور44 تعداد43,995,000 خرید10,118 فروش10,119 تعداد11,599,863 دستور12
دستور11 تعداد2,750,000 خرید10,117 فروش10,120 تعداد900,000 دستور7
دستور11 تعداد2,750,000 خرید10,116 فروش10,121 تعداد800,000 دستور4
دستور15 تعداد3,750,000 خرید10,115 فروش10,122 تعداد800,000 دستور4
دستور15 تعداد3,750,000 خرید10,114 فروش10,123 تعداد1,100,000 دستور7

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.11 %
6 ماهه 1.13 %
9 ماهه 1.13 %
1 ساله 1.13 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.17 حجم : 262,682 دفعات : 18
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,096 درصد تغییر : 0.11 حجم : 778,469 دفعات : 24
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,085 درصد تغییر : 0.12 حجم : 267,919 دفعات : 17
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,073 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.695 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,057 درصد تغییر : 0.06 حجم : 817,386 دفعات : 17
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,051 درصد تغییر : 0.06 حجم : 428,844 دفعات : 76
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,045 درصد تغییر : 0.05 حجم : 910,352 دفعات : 56
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,040 درصد تغییر : 0.15 حجم : 3.055 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,025 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.866 میلیون دفعات : 56
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,011 درصد تغییر : 0.05 حجم : 9.134 میلیون دفعات : 144
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 1.65 حجم : 7.726 میلیون دفعات : 71
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,174 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.514 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,168 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.486 میلیون دفعات : 53
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,157 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.763 میلیون دفعات : 43
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,146 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.238 میلیون دفعات : 50
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها