همای

همای | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,229 2.21
قیمت پایانی: 10,008 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,228 پایانی 10,008 0.00
بیشترین 10,229 کمترین 10,228
حجم 68.345 میلیون دفعات 1,906
حد قیمت 9,184 - 11,224 ارزش 683.97 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
1,316 تعداد خریدار -
67.867 میلیون حجم خرید -
310 تعداد فروشنده 2
44.596 میلیون حجم فروش 23.271 میلیون
23.271 میلیون تغییر مالکیت 23.271 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور618 تعداد213,049,397 خرید10,007 فروش10,008 تعداد66,191,388 دستور112
دستور16 تعداد5,668,501 خرید10,006 فروش10,009 تعداد1,015,000 دستور3
دستور11 تعداد5,078,097 خرید10,005 فروش10,010 تعداد1,000,000 دستور1
دستور9 تعداد5,039,595 خرید10,004 فروش10,011 تعداد1,002,498 دستور2
دستور14 تعداد5,019,539 خرید10,003 فروش10,012 تعداد1,020,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.04 %
6 ماهه 0.1 %
9 ماهه 0.23 %
1 ساله 0.23 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68.345 میلیون دفعات : 1,906
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها