همای

همای | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,058 0.07
قیمت پایانی: 10,058 0.07

آخرین معامله

09:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,057 پایانی 10,058 7.00
بیشترین 10,058 کمترین 10,056
حجم 16.892 میلیون دفعات 757
حد قیمت 9,046 - 11,056 ارزش 169.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:50
حقیقی حقوقی
222 تعداد خریدار 3
12.05 میلیون حجم خرید 4.84 میلیون
248 تعداد فروشنده 1
15.815 میلیون حجم فروش 1.074 میلیون
3.765 میلیون تغییر مالکیت 3.765 میلیون

عرضه و تقاضا

09:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور113 تعداد5,197,717 خرید10,057 فروش10,058 تعداد99,844,230 دستور1000
دستور1075 تعداد103,506,925 خرید10,056 فروش10,059 تعداد706,000 دستور9
دستور11 تعداد517,523 خرید10,055 فروش10,060 تعداد68,900 دستور1
دستور5 تعداد44,695 خرید10,040 فروش10,079 تعداد200,000 دستور2
دستور2 تعداد2,000 خرید10,005 فروش10,168 تعداد1,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.12 %
6 ماهه 0.38 %
9 ماهه 0.12 %
1 ساله 0.05 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,051 درصد تغییر : 0.11 حجم : 131.199 میلیون دفعات : 5,490
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,040 درصد تغییر : 0.16 حجم : 104.223 میلیون دفعات : 5,391
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,024 درصد تغییر : 0.11 حجم : 227.225 میلیون دفعات : 7,445
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,013 درصد تغییر : 1.62 حجم : 272.733 میلیون دفعات : 10,571
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,178 درصد تغییر : 0.10 حجم : 143.238 میلیون دفعات : 6,157
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,168 درصد تغییر : 0.06 حجم : 72.64 میلیون دفعات : 3,071
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,162 درصد تغییر : 0.06 حجم : 59.297 میلیون دفعات : 2,917
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,156 درصد تغییر : 0.14 حجم : 103.198 میلیون دفعات : 3,903
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,142 درصد تغییر : 0.18 حجم : 85.961 میلیون دفعات : 3,511
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.05 حجم : 61.727 میلیون دفعات : 3,010
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,119 درصد تغییر : 0.05 حجم : 59.433 میلیون دفعات : 2,622
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.07 حجم : 50.933 میلیون دفعات : 2,475
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,107 درصد تغییر : 0.10 حجم : 113.863 میلیون دفعات : 4,247
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,097 درصد تغییر : 0.12 حجم : 117.82 میلیون دفعات : 4,238
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,085 درصد تغییر : 0.05 حجم : 70.476 میلیون دفعات : 3,241
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها