همای

همای | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,068 0.07
قیمت پایانی: 10,067 0.06

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,066 پایانی 10,067 6.00
بیشترین 10,068 کمترین 10,066
حجم 189.279 میلیون دفعات 6,294
حد قیمت 9,055 - 11,067 ارزش 1.905 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
1,246 تعداد خریدار 7
152.936 میلیون حجم خرید 36.343 میلیون
1,099 تعداد فروشنده 9
128.172 میلیون حجم فروش 61.107 میلیون
24.764 میلیون تغییر مالکیت 24.764 میلیون

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد453,621 خرید10,067 فروش10,068 تعداد100,124,824 دستور1002
دستور1043 تعداد102,390,097 خرید10,066 فروش10,070 تعداد4,848 دستور2
دستور5 تعداد131,064 خرید10,065 فروش10,071 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد14,562 خرید10,064 فروش10,072 تعداد20,000 دستور2
دستور3 تعداد112,433 خرید10,062 فروش10,079 تعداد5,757 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.01 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0.06 %
1 ساله 0 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 10,067 درصد تغییر : 0.06 حجم : 189.279 میلیون دفعات : 6,294
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 10,061 درصد تغییر : 0.07 حجم : 133.624 میلیون دفعات : 5,141
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 10,054 درصد تغییر : 0.05 حجم : 214.371 میلیون دفعات : 7,047
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 10,049 درصد تغییر : 0.12 حجم : 195.04 میلیون دفعات : 6,551
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 10,037 درصد تغییر : 0.00 حجم : 154.883 میلیون دفعات : 5,900
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 10,037 درصد تغییر : 0.12 حجم : 154.883 میلیون دفعات : 5,900
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 10,025 درصد تغییر : 0.06 حجم : 143.506 میلیون دفعات : 5,509
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 10,019 درصد تغییر : 0.06 حجم : 198.08 میلیون دفعات : 6,619
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 10,013 درصد تغییر : 0.06 حجم : 149.051 میلیون دفعات : 6,517
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 10,007 درصد تغییر : 1.65 حجم : 224.613 میلیون دفعات : 9,759
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 10,175 درصد تغییر : 0.00 حجم : 153.52 میلیون دفعات : 6,006
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 10,175 درصد تغییر : 0.12 حجم : 153.52 میلیون دفعات : 6,006
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 10,163 درصد تغییر : 0.06 حجم : 184.451 میلیون دفعات : 7,194
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 10,157 درصد تغییر : 0.11 حجم : 200.167 میلیون دفعات : 6,622
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 10,146 درصد تغییر : 0.00 حجم : 147.585 میلیون دفعات : 5,089
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 24.00 32,575 حجم : 24.964 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:55
نماد : صایند آخرین : - 10,184 حجم : 3.204 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,060 حجم : 6.773 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:42
نماد : اعتماد آخرین : 1.00 51,402 حجم : 53.898 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 1.00 44,889 حجم : 8.809 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,148 حجم : 38.406 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 1.00 40,156 حجم : 44.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : - 10,004 حجم : 47.764 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کمند آخرین : 1.00 10,156 حجم : 326.821 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:59
نماد : افران آخرین : 13.00 19,056 حجم : 191.882 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها