همای

همای | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,074 0.14
قیمت پایانی: 10,073 0.13

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,073 پایانی 10,073 13.00
بیشترین 10,074 کمترین 10,073
حجم 168.102 میلیون دفعات 4,038
حد قیمت 9,054 - 11,066 ارزش 1.693 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
1,354 تعداد خریدار 3
142.212 میلیون حجم خرید 25.889 میلیون
1,239 تعداد فروشنده 5
110.339 میلیون حجم فروش 57.763 میلیون
31.874 میلیون تغییر مالکیت 31.874 میلیون

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور202 تعداد200,011,837 خرید10,073 فروش10,074 تعداد50,315,518 دستور51
دستور12 تعداد5,125,014 خرید10,072 فروش10,075 تعداد1,156,152 دستور5
دستور5 تعداد5,000,000 خرید10,071 فروش10,076 تعداد1,000,298 دستور2
دستور8 تعداد5,010,064 خرید10,070 فروش10,077 تعداد1,000,000 دستور1
دستور6 تعداد5,012,000 خرید10,069 فروش10,078 تعداد1,002,572 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0.02 %
9 ماهه 0.04 %
1 ساله 0.08 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 10,060 درصد تغییر : 0.27 حجم : 140.185 میلیون دفعات : 3,137
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113.817 میلیون دفعات : 2,900
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.07 حجم : 113.817 میلیون دفعات : 2,900
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 10,026 درصد تغییر : 0.12 حجم : 170.183 میلیون دفعات : 4,842
تاریخ : 1402/09/02 پایانی : 10,014 درصد تغییر : 0.00 حجم : 269.243 میلیون دفعات : 7,581
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 10,014 درصد تغییر : 1.76 حجم : 269.243 میلیون دفعات : 7,581
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 10,193 درصد تغییر : 0.06 حجم : 130.852 میلیون دفعات : 3,550
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 10,187 درصد تغییر : 0.07 حجم : 99.015 میلیون دفعات : 3,507
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 10,180 درصد تغییر : 0.46 حجم : 125.254 میلیون دفعات : 3,056
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 10,133 درصد تغییر : 0.59 حجم : 119.151 میلیون دفعات : 2,980
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 10,074 درصد تغییر : 0.60 حجم : 103.636 میلیون دفعات : 2,657
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 10,014 درصد تغییر : 0.06 حجم : 162.879 میلیون دفعات : 5,682
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 1.87 حجم : 238.108 میلیون دفعات : 5,976
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 10,199 درصد تغییر : 0.07 حجم : 141.506 میلیون دفعات : 3,719
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 10,192 درصد تغییر : 0.13 حجم : 116.647 میلیون دفعات : 2,884
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 45.00 39,690 حجم : 53.374 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : صایند آخرین : 13.00 13,975 حجم : 108.62 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : دارا آخرین : 9.00 11,128 حجم : 1.014 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:21
نماد : اعتماد آخرین : 58.00 62,269 حجم : 77.813 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 89.00 54,635 حجم : 16.179 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : پارند آخرین : 14.00 10,176 حجم : 110.485 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 77.00 48,855 حجم : 60.906 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,024 حجم : 11.184 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کمند آخرین : 15.00 10,171 حجم : 198.759 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:18
نماد : افران آخرین : 24.00 23,372 حجم : 217.621 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها