هامرز

هامرز | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,147 0.05
قیمت پایانی: 10,147 0.05

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,147 پایانی 10,147 5.00
بیشترین 10,147 کمترین 10,147
حجم 12,773 دفعات 2
حد قیمت 9,128 - 11,156 ارزش 129.61 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:30
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
12,773 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
12,773 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد15,085,227 خرید10,147 فروش10,148 تعداد8,088,171 دستور81
دستور20 تعداد2,000,000 خرید10,146 فروش10,149 تعداد1,002,000 دستور11
دستور10 تعداد1,000,000 خرید10,145 فروش10,150 تعداد500,000 دستور5
دستور10 تعداد1,000,000 خرید10,144 فروش10,151 تعداد500,000 دستور5
دستور10 تعداد1,000,000 خرید10,143 فروش10,152 تعداد500,000 دستور5

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.12 %
6 ماهه 0.13 %
9 ماهه 1.42 %
1 ساله 1.42 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,142 درصد تغییر : 0.18 حجم : 5.373 میلیون دفعات : 131
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.10 حجم : 6.35 میلیون دفعات : 99
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.12 حجم : 31.746 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,102 درصد تغییر : 0.16 حجم : 3.729 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,086 درصد تغییر : 0.07 حجم : 5.212 میلیون دفعات : 135
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,079 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.63 میلیون دفعات : 154
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,073 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.488 میلیون دفعات : 58
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,068 درصد تغییر : 0.16 حجم : 47.683 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,052 درصد تغییر : 0.13 حجم : 34.891 میلیون دفعات : 706
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,039 درصد تغییر : 0.05 حجم : 12.931 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,034 درصد تغییر : 0.06 حجم : 18.421 میلیون دفعات : 307
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,028 درصد تغییر : 0.06 حجم : 13.965 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,022 درصد تغییر : 0.16 حجم : 72.359 میلیون دفعات : 1,202
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 1.66 حجم : 8.456 میلیون دفعات : 267
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,175 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.932 میلیون دفعات : 244
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 79,709 ارزش بازار : - تاریخ : 09:27
نماد : صایند آخرین : 1.00 10,160 حجم : 470,791 ارزش بازار : - تاریخ : 09:27
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 30.00 47,908 حجم : 3.814 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.083 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 3.389 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 3.652 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 4.402 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 20.06 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 10.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها