نخل

نخل | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,054 0.45
قیمت پایانی: 10,054 0.45

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,054 پایانی 10,054 45.00
بیشترین 10,055 کمترین 10,054
حجم 25.38 میلیون دفعات 158
حد قیمت 9,035 - 11,041 ارزش 255.17 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
61 تعداد خریدار 1
1.319 میلیون حجم خرید 24.061 میلیون
43 تعداد فروشنده 2
4.946 میلیون حجم فروش 20.434 میلیون
3.627 میلیون تغییر مالکیت 3.627 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد75,938,990 خرید10,054 فروش10,055 تعداد20,310,267 دستور5
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,053 فروش10,056 تعداد5,000,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000,000 خرید10,052 فروش10,057 تعداد5,000,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000,000 خرید10,051 فروش10,058 تعداد3,000,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000,000 خرید10,050 فروش10,059 تعداد2,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.04 %
6 ماهه 0.09 %
9 ماهه 0.07 %
1 ساله 0 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 10,054 درصد تغییر : 0.45 حجم : 25.38 میلیون دفعات : 158
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 10,099 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.221 میلیون دفعات : 59
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 10,087 درصد تغییر : 0.06 حجم : 22.497 میلیون دفعات : 95
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 10,081 درصد تغییر : 0.07 حجم : 11.387 میلیون دفعات : 86
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 10,074 درصد تغییر : 0.08 حجم : 7.238 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 10,066 درصد تغییر : 0.15 حجم : 19.596 میلیون دفعات : 89
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 10,051 درصد تغییر : 0.10 حجم : 26.934 میلیون دفعات : 87
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 10,041 درصد تغییر : 0.07 حجم : 74.274 میلیون دفعات : 150
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 10,034 درصد تغییر : 0.07 حجم : 18.156 میلیون دفعات : 102
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 10,027 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4.98 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 10,021 درصد تغییر : 1.81 حجم : 3.802 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 10,206 درصد تغییر : 0.07 حجم : 8.265 میلیون دفعات : 126
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 10,199 درصد تغییر : 0.06 حجم : 103.184 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 10,193 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.954 میلیون دفعات : 38
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 10,186 درصد تغییر : 0.04 حجم : 3.299 میلیون دفعات : 71
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 2,110 38,060 حجم : 50.841 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : صایند آخرین : 781.00 13,342 حجم : 43.763 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : دارا آخرین : 582.00 10,673 حجم : 2.614 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اعتماد آخرین : 3,186 59,841 حجم : 49.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آکورد آخرین : 2,877 52,384 حجم : 21.687 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارند آخرین : 43.00 10,164 حجم : 45.528 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کیان آخرین : 2,560 46,887 حجم : 27.611 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : امینیکم آخرین : 4.00 10,047 حجم : 11.739 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کمند آخرین : 44.00 10,157 حجم : 198.329 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : افران آخرین : 1,236 22,404 حجم : 176.084 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها