مانی

مانی | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,140 9.33
قیمت پایانی: 16,139 9.33

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,139 پایانی 16,139 1,377.00
بیشترین 16,140 کمترین 16,137
حجم 10.661 میلیون دفعات 406
حد قیمت 14,499 - 17,719 ارزش 172.05 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
139 تعداد خریدار 2
2.539 میلیون حجم خرید 8.122 میلیون
166 تعداد فروشنده 7
3.903 میلیون حجم فروش 6.758 میلیون
1.364 میلیون تغییر مالکیت 1.364 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد990,609 خرید16,137 فروش16,140 تعداد423,474 دستور17
دستور4 تعداد6,003,122 خرید16,136 فروش16,149 تعداد16,000 دستور1
دستور1 تعداد1,244 خرید16,109 فروش16,150 تعداد74,118 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید15,100 فروش16,158 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد895 خرید14,700 فروش16,159 تعداد500,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.78 %
6 ماهه 16.13 %
9 ماهه 22.04 %
1 ساله 27.84 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 16,139 درصد تغییر : 9.33 حجم : 10.661 میلیون دفعات : 406
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 14,762 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.474 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 14,753 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.342 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 14,742 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 14,734 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.369 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 14,725 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.901 میلیون دفعات : 207
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 14,695 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.082 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 14,687 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.953 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 14,674 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.067 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 14,666 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.396 میلیون دفعات : 163
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 14,656 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.687 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 14,627 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.774 میلیون دفعات : 235
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 14,619 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.376 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 14,609 درصد تغییر : 0.29 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 14,567 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.739 میلیون دفعات : 141
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 2,110 38,060 حجم : 50.841 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : صایند آخرین : 781.00 13,342 حجم : 43.763 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : دارا آخرین : 582.00 10,673 حجم : 2.614 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اعتماد آخرین : 3,186 59,841 حجم : 49.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آکورد آخرین : 2,877 52,384 حجم : 21.687 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارند آخرین : 43.00 10,164 حجم : 45.528 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کیان آخرین : 2,560 46,887 حجم : 27.611 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : امینیکم آخرین : 4.00 10,047 حجم : 11.739 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کمند آخرین : 44.00 10,157 حجم : 198.329 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : افران آخرین : 1,236 22,404 حجم : 176.084 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها