لبخند

لبخند | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,196 0.06
قیمت پایانی: 10,197 0.07

آخرین معامله

09:52
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,197 پایانی 10,197 7.00
بیشترین 10,197 کمترین 10,196
حجم 457,008 دفعات 73
حد قیمت 9,171 - 11,209 ارزش 4.66 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:52
حقیقی حقوقی
35 تعداد خریدار 1
372,967 حجم خرید 82,641
31 تعداد فروشنده 2
295,616 حجم فروش 159,992
77,351 تغییر مالکیت 77,351

عرضه و تقاضا

09:52
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور106 تعداد101,177,957 خرید10,196 فروش10,197 تعداد5,840,008 دستور6
دستور3 تعداد1,002,000 خرید10,195 فروش10,198 تعداد1,000,000 دستور1
دستور2 تعداد1,001,000 خرید10,194 فروش10,199 تعداد1,000,000 دستور1
دستور3 تعداد2,090,000 خرید10,188 فروش10,200 تعداد1,000,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000,000 خرید10,185 فروش10,210 تعداد15,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.9 %
6 ماهه 1.9 %
9 ماهه 1.9 %
1 ساله 1.9 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,190 درصد تغییر : 0.14 حجم : 4.298 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,176 درصد تغییر : 0.12 حجم : 20.661 میلیون دفعات : 437
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,164 درصد تغییر : 0.11 حجم : 6.101 میلیون دفعات : 327
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,153 درصد تغییر : 0.19 حجم : 31.109 میلیون دفعات : 463
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,134 درصد تغییر : 0.05 حجم : 85.269 میلیون دفعات : 645
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,129 درصد تغییر : 0.06 حجم : 115.646 میلیون دفعات : 763
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,123 درصد تغییر : 0.06 حجم : 87.001 میلیون دفعات : 1,002
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,117 درصد تغییر : 1.17 حجم : 6.339 میلیون دفعات : 58
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 396 میلیون دفعات : 10,990
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 5.166 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها