فیروزه آسیا

فیروزا | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,876 5.10
قیمت پایانی: 22,882 5.13

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,760 پایانی 22,882 1,117.00
بیشترین 22,949 کمترین 22,850
حجم 138,312 دفعات 60
حد قیمت 19,568 - 23,916 ارزش 3.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار 1
407,552 حجم خرید 428,167
26 تعداد فروشنده 3
143,833 حجم فروش 691,886
263,719 تغییر مالکیت 263,719

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد270 خرید21,761 فروش21,762 تعداد1,658 دستور1
دستور6 تعداد571,833 خرید21,760 فروش21,800 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد7,725 خرید21,759 فروش21,809 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید21,751 فروش21,820 تعداد104,000 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید21,710 فروش21,850 تعداد100,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.5 %
6 ماهه 10.76 %
9 ماهه 22.89 %
1 ساله 32.23 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 21,790 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 104
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 21,765 درصد تغییر : 0.11 حجم : 835,719 دفعات : 91
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 21,742 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.26 میلیون دفعات : 119
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 21,716 درصد تغییر : 0.14 حجم : 413,904 دفعات : 85
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 21,686 درصد تغییر : 0.27 حجم : 623,216 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 21,628 درصد تغییر : 0.10 حجم : 900,317 دفعات : 102
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 21,607 درصد تغییر : 0.00 حجم : 215,484 دفعات : 63
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 21,607 درصد تغییر : 0.08 حجم : 352,311 دفعات : 88
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 21,589 درصد تغییر : 0.48 حجم : 405,578 دفعات : 143
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 21,486 درصد تغییر : 0.08 حجم : 5.25 میلیون دفعات : 167
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 21,468 درصد تغییر : 0.02 حجم : 902,271 دفعات : 68
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 21,472 درصد تغییر : 0.20 حجم : 678,243 دفعات : 110
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 21,516 درصد تغییر : 0.09 حجم : 788,985 دفعات : 100
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 21,536 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2.78 میلیون دفعات : 123
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 21,529 درصد تغییر : 0.30 حجم : 382,062 دفعات : 86
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 189.00 11,221 حجم : 11.44 میلیون ارزش بازار : 55.475 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,838 28,402 حجم : 19.83 میلیون ارزش بازار : 85.203 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 115.00 10,041 حجم : 89.58 میلیون ارزش بازار : 140.56 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 918.00 13,300 حجم : 6.93 میلیون ارزش بازار : 6.647 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها