فیروزه آسیا

فیروزا | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,324 0.06
قیمت پایانی: 30,323 0.06

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,323 پایانی 30,323 17.00
بیشترین 30,324 کمترین 30,323
حجم 443,583 دفعات 43
حد قیمت 27,276 - 33,336 ارزش 13.45 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار 1
67,517 حجم خرید 376,066
23 تعداد فروشنده 2
369,081 حجم فروش 74,502
301,564 تغییر مالکیت 301,564

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور77 تعداد7,623,934 خرید30,323 فروش30,324 تعداد3,459,322 دستور36
دستور10 تعداد1,000,000 خرید30,322 فروش30,525 تعداد67,800 دستور1
دستور10 تعداد1,000,000 خرید30,321 فروش30,579 تعداد2,000 دستور1
دستور10 تعداد1,000,000 خرید30,320 فروش31,999 تعداد5,000 دستور1
دستور10 تعداد1,000,000 خرید30,319 فروش32,100 تعداد26,796 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.29 %
6 ماهه 11.12 %
9 ماهه 16.25 %
1 ساله 20.93 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 30,306 درصد تغییر : 0.15 حجم : 9.688 میلیون دفعات : 283
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 30,260 درصد تغییر : 0.13 حجم : 5.68 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 30,221 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.135 میلیون دفعات : 168
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 30,186 درصد تغییر : 0.15 حجم : 20.865 میلیون دفعات : 532
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 30,140 درصد تغییر : 0.08 حجم : 5.659 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 30,117 درصد تغییر : 0.05 حجم : 3.056 میلیون دفعات : 139
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 30,101 درصد تغییر : 0.06 حجم : 27.498 میلیون دفعات : 680
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 30,083 درصد تغییر : 0.18 حجم : 7.674 میلیون دفعات : 275
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 30,029 درصد تغییر : 0.10 حجم : 17.312 میلیون دفعات : 451
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 29,998 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6.738 میلیون دفعات : 234
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 29,981 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.524 میلیون دفعات : 209
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 29,964 درصد تغییر : 0.05 حجم : 8.137 میلیون دفعات : 244
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 29,948 درصد تغییر : 0.15 حجم : 5.883 میلیون دفعات : 249
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 29,902 درصد تغییر : 0.07 حجم : 6.769 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 29,880 درصد تغییر : 0.06 حجم : 17.103 میلیون دفعات : 433
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها