فردا

فردا | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,134 0.06
قیمت پایانی: 14,133 0.06

آخرین معامله

10:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,134 پایانی 14,133 8.00
بیشترین 14,134 کمترین 14,132
حجم 1.283 میلیون دفعات 59
حد قیمت 12,713 - 15,537 ارزش 18.13 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:03
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار 1
1.084 میلیون حجم خرید 199,500
19 تعداد فروشنده 1
1.002 میلیون حجم فروش 281,330
81,830 تغییر مالکیت 81,830

عرضه و تقاضا

10:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد361,679 خرید14,133 فروش14,134 تعداد29,722,170 دستور2
دستور5 تعداد149,841,545 خرید14,132 فروش14,135 تعداد500,000 دستور5
دستور22 تعداد2,100,605 خرید14,131 فروش14,136 تعداد500,000 دستور5
دستور10 تعداد1,000,000 خرید14,130 فروش14,137 تعداد500,000 دستور5
دستور10 تعداد1,000,000 خرید14,129 فروش14,138 تعداد500,000 دستور5

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.34 %
6 ماهه 11.19 %
9 ماهه 16.57 %
1 ساله 22.49 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 14,125 درصد تغییر : 0.15 حجم : 5.694 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 14,104 درصد تغییر : 0.14 حجم : 37.849 میلیون دفعات : 555
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 14,085 درصد تغییر : 0.12 حجم : 11.438 میلیون دفعات : 319
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 14,068 درصد تغییر : 0.15 حجم : 14.654 میلیون دفعات : 391
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 14,047 درصد تغییر : 0.08 حجم : 8.696 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 14,036 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6.932 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 14,027 درصد تغییر : 0.06 حجم : 118.371 میلیون دفعات : 2,517
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 14,019 درصد تغییر : 0.15 حجم : 113.534 میلیون دفعات : 1,418
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 13,998 درصد تغییر : 0.14 حجم : 53.923 میلیون دفعات : 724
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 13,979 درصد تغییر : 0.04 حجم : 31.316 میلیون دفعات : 513
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 13,973 درصد تغییر : 0.07 حجم : 32.054 میلیون دفعات : 586
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 13,963 درصد تغییر : 0.06 حجم : 29.804 میلیون دفعات : 465
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 13,955 درصد تغییر : 0.14 حجم : 59.76 میلیون دفعات : 778
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 13,936 درصد تغییر : 0.09 حجم : 5.941 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 13,924 درصد تغییر : 0.06 حجم : 24.293 میلیون دفعات : 374
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 374,162 ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 5.00 10,054 حجم : 123,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:01
نماد : اعتماد آخرین : 30.00 47,908 حجم : 6.69 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.403 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:09
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 9.736 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 6.701 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 9.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 34.566 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 26.625 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها