گنجینه آینده روشن

صایند | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,160 0.01
قیمت پایانی: 10,162 0.03

آخرین معامله

09:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,161 پایانی 10,162 3.00
بیشترین 10,170 کمترین 10,160
حجم 470,791 دفعات 10
حد قیمت 9,144 - 11,174 ارزش 4.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:27
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
220,791 حجم خرید 250,000
4 تعداد فروشنده 1
260,791 حجم فروش 210,000
40,000 تغییر مالکیت 40,000

عرضه و تقاضا

09:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد108,700 خرید10,159 فروش10,170 تعداد190,000 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید10,158 فروش10,180 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید10,157 فروش10,200 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید10,156 فروش10,210 تعداد16,386 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید10,155 فروش10,219 تعداد100,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.54 %
6 ماهه 0.31 %
9 ماهه 1.61 %
1 ساله 0.12 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,159 درصد تغییر : 0.16 حجم : 536,875 دفعات : 46
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,143 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.251 میلیون دفعات : 46
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,131 درصد تغییر : 0.16 حجم : 373,742 دفعات : 33
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,115 درصد تغییر : 0.10 حجم : 517,044 دفعات : 40
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,105 درصد تغییر : 0.05 حجم : 259,085 دفعات : 26
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10,435 دفعات : 3
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.26 حجم : 5.322 میلیون دفعات : 79
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,132 درصد تغییر : 0.63 حجم : 5.61 میلیون دفعات : 79
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,069 درصد تغییر : 0.06 حجم : 705,843 دفعات : 32
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,063 درصد تغییر : 0.05 حجم : 527,501 دفعات : 35
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,058 درصد تغییر : 0.06 حجم : 393,430 دفعات : 20
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,052 درصد تغییر : 0.02 حجم : 412,056 دفعات : 18
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,050 درصد تغییر : 0.23 حجم : 5.207 میلیون دفعات : 18
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.094 میلیون دفعات : 72
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,027 درصد تغییر : 0.07 حجم : 217,700 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 79,709 ارزش بازار : - تاریخ : 09:27
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 30.00 47,908 حجم : 3.814 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.083 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 3.389 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 3.652 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 4.402 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 20.06 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 10.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
نماد : آسامید آخرین : 10.00 16,004 حجم : 1.427 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها