گنجینه آینده روشن

صایند | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,944 0.56
قیمت پایانی: 10,000 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,933 پایانی 10,000 0.00
بیشترین 9,960 کمترین 9,920
حجم 14.54 میلیون دفعات 357
حد قیمت 1 - 20,144 ارزش 145.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار 2
2.203 میلیون حجم خرید 1.782 میلیون
76 تعداد فروشنده -
3.986 میلیون حجم فروش -
1.782 میلیون تغییر مالکیت 1.782 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد396,040 خرید9,934 فروش9,939 تعداد8,490 دستور1
دستور2 تعداد4,510 خرید9,932 فروش9,940 تعداد50,000 دستور2
دستور2 تعداد36,770 خرید9,930 فروش9,948 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد510 خرید9,927 فروش9,950 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد900 خرید9,924 فروش9,960 تعداد1,030 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.38 %
6 ماهه 1.78 %
9 ماهه 1.28 %
1 ساله 1.6 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.54 میلیون دفعات : 357
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,112 22,877 حجم : 1.4 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 219.00 11,191 حجم : 15.39 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 53.02 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 123.00 10,033 حجم : 190.77 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 8.12 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها