سپیدما

سپیدما | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,509 0.07
قیمت پایانی: 13,508 0.06

آخرین معامله

09:11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,508 پایانی 13,508 8.00
بیشترین 13,509 کمترین 13,508
حجم 69,221 دفعات 12
حد قیمت 12,150 - 14,850 ارزش 935.05 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:11
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
393 حجم خرید 34,606
6 تعداد فروشنده -
34,999 حجم فروش -
34,606 تغییر مالکیت 34,606

عرضه و تقاضا

09:11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور50 تعداد49,948,210 خرید13,508 فروش13,509 تعداد6,992,962 دستور7
دستور20 تعداد20,000,000 خرید13,507 فروش13,510 تعداد3,000,000 دستور3
دستور20 تعداد20,000,000 خرید13,506 فروش13,511 تعداد2,000,000 دستور2
دستور9 تعداد9,000,000 خرید13,505 فروش13,512 تعداد1,000,000 دستور1
دستور10 تعداد10,000,000 خرید13,504 فروش13,640 تعداد380 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.71 %
6 ماهه 10.99 %
9 ماهه 16.16 %
1 ساله 21.05 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 13,500 درصد تغییر : 0.11 حجم : 37.813 میلیون دفعات : 184
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 13,485 درصد تغییر : 0.11 حجم : 22.007 میلیون دفعات : 128
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 13,470 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.373 میلیون دفعات : 113
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 13,460 درصد تغییر : 0.07 حجم : 72.31 میلیون دفعات : 326
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 13,450 درصد تغییر : 0.07 حجم : 47.688 میلیون دفعات : 210
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 13,440 درصد تغییر : 0.05 حجم : 45.673 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 13,433 درصد تغییر : 0.05 حجم : 30.862 میلیون دفعات : 163
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 13,426 درصد تغییر : 0.10 حجم : 192.735 میلیون دفعات : 477
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 13,413 درصد تغییر : 0.10 حجم : 24.809 میلیون دفعات : 118
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 13,400 درصد تغییر : 0.05 حجم : 29.442 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 13,393 درصد تغییر : 0.05 حجم : 13.962 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 13,386 درصد تغییر : 0.05 حجم : 36.754 میلیون دفعات : 549
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 13,379 درصد تغییر : 0.08 حجم : 23.616 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 13,368 درصد تغییر : 0.10 حجم : 13.249 میلیون دفعات : 324
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 13,355 درصد تغییر : 0.05 حجم : 29.126 میلیون دفعات : 501
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 48,723 ارزش بازار : - تاریخ : 09:08
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 230,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 513,554 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 500,275 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 1.939 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 1.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 6.022 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 4.829 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها