سپهرخبرگان نفت

سخند | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,144 0.89
قیمت پایانی: 10,055 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,160 پایانی 10,055 0.00
بیشترین 10,160 کمترین 10,144
حجم 67,980 دفعات 15
حد قیمت 1 - 20,254 ارزش 683.52 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
385,300 حجم خرید -
15 تعداد فروشنده 1
92,750 حجم فروش 292,550
292,550 تغییر مالکیت 292,550

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد48,500 خرید10,149 فروش10,160 تعداد100,000 دستور1
دستور20 تعداد2,000,000 خرید10,143 فروش10,169 تعداد6,980 دستور2
دستور1 تعداد400 خرید10,138 فروش10,170 تعداد100,000 دستور1
دستور11 تعداد1,100,000 خرید10,123 فروش10,225 تعداد1,000 دستور2
دستور9 تعداد900,000 خرید10,090 فروش10,300 تعداد600 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.53 %
6 ماهه 14.98 %
9 ماهه 5.86 %
1 ساله 5.03 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67,980 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,086 22,851 حجم : 48,664 ارزش بازار : 6.84 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 219.00 11,191 حجم : 8.02 میلیون ارزش بازار : 55.405 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,811 28,375 حجم : 47.23 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 127.49 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 4.4 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها