رشد

رشد | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,056 0.05
قیمت پایانی: 10,057 0.06

آخرین معامله

10:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,058 پایانی 10,057 6.00
بیشترین 10,058 کمترین 10,055
حجم 640,733 دفعات 47
حد قیمت 9,046 - 11,056 ارزش 6.44 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:37
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
640,733 حجم خرید -
16 تعداد فروشنده 1
532,826 حجم فروش 107,907
107,907 تغییر مالکیت 107,907

عرضه و تقاضا

10:37
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد64,374 خرید10,056 فروش10,058 تعداد6,114,672 دستور3
دستور6 تعداد108,591 خرید10,055 فروش10,064 تعداد13,000 دستور1
دستور7 تعداد317,765 خرید10,054 فروش10,200 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد10,015,000 خرید10,053 فروش10,220 تعداد10,501 دستور2
دستور2 تعداد2,050,000 خرید10,052 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.64 %
6 ماهه 0.51 %
9 ماهه 0.51 %
1 ساله 0.51 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,051 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.523 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.10 حجم : 4.698 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,023 درصد تغییر : 0.14 حجم : 5.917 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,009 درصد تغییر : 1.63 حجم : 11.534 میلیون دفعات : 296
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,175 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.754 میلیون دفعات : 104
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,166 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.106 میلیون دفعات : 158
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,160 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.897 میلیون دفعات : 132
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,154 درصد تغییر : 0.22 حجم : 5.109 میلیون دفعات : 158
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,132 درصد تغییر : 0.08 حجم : 3.645 میلیون دفعات : 124
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.739 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,119 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.012 میلیون دفعات : 81
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,112 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.331 میلیون دفعات : 75
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,107 درصد تغییر : 0.18 حجم : 4.171 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,089 درصد تغییر : 0.06 حجم : 5.214 میلیون دفعات : 124
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,083 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.305 میلیون دفعات : 89
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 450,758 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : صایند آخرین : 10.00 10,169 حجم : 815,099 ارزش بازار : - تاریخ : 10:37
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 30.00 47,908 حجم : 8.187 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.531 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 12.001 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:46
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 10.308 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 18.318 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 43.303 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 34.429 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها