ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

دمعیار | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,070 0.30
قیمت پایانی: 10,100 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,080 پایانی 10,100 0.00
بیشترین 10,080 کمترین 10,068
حجم 4.394 میلیون دفعات 149
حد قیمت 1 - 20,108 ارزش 44.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار 1
3.165 میلیون حجم خرید 3.247 میلیون
16 تعداد فروشنده -
6.412 میلیون حجم فروش -
3.247 میلیون تغییر مالکیت 3.247 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد634,770 خرید10,063 فروش10,074 تعداد3,988 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید10,062 فروش10,075 تعداد101,500 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید10,061 فروش10,076 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,050 فروش10,077 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,040 فروش10,200 تعداد1,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.48 %
6 ماهه 0.9 %
9 ماهه 0.74 %
1 ساله 0.09 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.394 میلیون دفعات : 149
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,536 23,301 حجم : 159,607 ارزش بازار : 7.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 195.00 11,215 حجم : 51.52 میلیون ارزش بازار : 55.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 2,386 28,950 حجم : 59.82 میلیون ارزش بازار : 86.841 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 78.00 10,078 حجم : 136.81 میلیون ارزش بازار : 141.092 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 1,195 13,577 حجم : 5.48 میلیون ارزش بازار : 13.578 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها