ص. س. اعتماد داریک

داریک | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,445 4.09
قیمت پایانی: 10,035 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,438 پایانی 10,035 0.00
بیشترین 10,445 کمترین 10,438
حجم 7,511 دفعات 13
حد قیمت 1 - 20,866 ارزش 75.37 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 1
5,830 حجم خرید 12,419
10 تعداد فروشنده 1
14,749 حجم فروش 3,500
8,919 تغییر مالکیت 8,919

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد37,581 خرید10,434 فروش10,455 تعداد10,466 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,460 تعداد50,100 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,480 تعداد3,192 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,500 تعداد5,500 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,000 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.93 %
6 ماهه 4.38 %
9 ماهه 4.38 %
1 ساله 4.38 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,035 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,511 دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,110 22,875 حجم : 1.42 میلیون ارزش بازار : 6.855 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 218.00 11,192 حجم : 19.65 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 59.21 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 121.00 10,035 حجم : 226.32 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 26.56 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها