دارا الگوریتم-د

دارا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,055 0.06
قیمت پایانی: 10,054 0.05

آخرین معامله

10:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,055 پایانی 10,054 5.00
بیشترین 10,055 کمترین 10,054
حجم 475,053 دفعات 13
حد قیمت 9,045 - 11,053 ارزش 4.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:17
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
142,049 حجم خرید 333,004
3 تعداد فروشنده 1
372,604 حجم فروش 102,449
230,555 تغییر مالکیت 230,555

عرضه و تقاضا

10:17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد39,666,996 خرید10,054 فروش10,055 تعداد19,897,551 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید10,053 فروش10,056 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید10,052 فروش10,057 تعداد1,000,000 دستور1
دستور2 تعداد1,049,700 خرید10,051 فروش10,058 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید10,050 فروش10,059 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.12 %
6 ماهه 0.28 %
9 ماهه 0.43 %
1 ساله 0.82 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,049 درصد تغییر : 0.17 حجم : 922,147 دفعات : 35
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,032 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.366 میلیون دفعات : 103
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,023 درصد تغییر : 0.18 حجم : 475,497 دفعات : 34
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,005 درصد تغییر : 1.63 حجم : 6.17 میلیون دفعات : 79
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,171 درصد تغییر : 0.06 حجم : 310,316 دفعات : 28
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,165 درصد تغییر : 0.05 حجم : 996,898 دفعات : 31
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,160 درصد تغییر : 0.06 حجم : 18.041 میلیون دفعات : 47
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,154 درصد تغییر : 0.15 حجم : 8.466 میلیون دفعات : 91
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,139 درصد تغییر : 0.16 حجم : 12.144 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,123 درصد تغییر : 0.05 حجم : 142,796 دفعات : 16
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,118 درصد تغییر : 0.06 حجم : 846,936 دفعات : 24
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,112 درصد تغییر : 0.06 حجم : 90,745 دفعات : 25
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.347 میلیون دفعات : 32
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,088 درصد تغییر : 0.05 حجم : 22.212 میلیون دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,083 درصد تغییر : 0.06 حجم : 9.184 میلیون دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها