دارا الگوریتم-د

دارا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,072 0.42
قیمت پایانی: 10,114 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,070 پایانی 10,114 0.00
بیشترین 10,072 کمترین 10,051
حجم 4.426 میلیون دفعات 245
حد قیمت 1 - 20,108 ارزش 44.77 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
45 تعداد خریدار 2
7.419 میلیون حجم خرید 4.131 میلیون
70 تعداد فروشنده 1
1.6 میلیون حجم فروش 9.95 میلیون
5.819 میلیون تغییر مالکیت 5.819 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید10,055 فروش10,056 تعداد50,085 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید10,054 فروش10,069 تعداد1,000,800 دستور11
دستور1 تعداد5,000 خرید10,051 فروش10,070 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید10,046 فروش10,074 تعداد12,000 دستور2
دستور1 تعداد10,150 خرید10,045 فروش10,100 تعداد737 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.31 %
6 ماهه 0.99 %
9 ماهه 0.8 %
1 ساله 0.28 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.426 میلیون دفعات : 245
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,536 23,301 حجم : 159,607 ارزش بازار : 7.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 195.00 11,215 حجم : 51.52 میلیون ارزش بازار : 55.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 2,386 28,950 حجم : 59.82 میلیون ارزش بازار : 86.841 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 78.00 10,078 حجم : 136.81 میلیون ارزش بازار : 141.092 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 1,195 13,577 حجم : 5.48 میلیون ارزش بازار : 13.578 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها