ثبات

ثبات | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,513 0.06
قیمت پایانی: 12,512 0.06

آخرین معامله

09:11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,512 پایانی 12,512 7.00
بیشترین 12,513 کمترین 12,512
حجم 1.253 میلیون دفعات 32
حد قیمت 11,255 - 13,755 ارزش 15.68 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:11
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار 1
720,391 حجم خرید 132,074
9 تعداد فروشنده 1
477,922 حجم فروش 374,543
242,469 تغییر مالکیت 242,469

عرضه و تقاضا

09:11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور150 تعداد149,763,930 خرید12,512 فروش12,513 تعداد19,824,657 دستور22
دستور11 تعداد10,003,995 خرید12,511 فروش12,514 تعداد200,000 دستور1
دستور14 تعداد14,000,000 خرید12,510 فروش12,515 تعداد400,000 دستور1
دستور18 تعداد18,000,000 خرید12,509 فروش12,516 تعداد600,000 دستور1
دستور22 تعداد22,000,000 خرید12,508 فروش12,517 تعداد800,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.41 %
6 ماهه 11.44 %
9 ماهه 17.14 %
1 ساله 22.8 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,505 درصد تغییر : 0.17 حجم : 52.845 میلیون دفعات : 700
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,484 درصد تغییر : 0.12 حجم : 34.477 میلیون دفعات : 525
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 12,469 درصد تغییر : 0.11 حجم : 102.863 میلیون دفعات : 622
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,455 درصد تغییر : 0.17 حجم : 106.058 میلیون دفعات : 893
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,434 درصد تغییر : 0.06 حجم : 135.008 میلیون دفعات : 1,041
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,426 درصد تغییر : 0.06 حجم : 39.08 میلیون دفعات : 430
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,419 درصد تغییر : 0.06 حجم : 149.423 میلیون دفعات : 567
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,412 درصد تغییر : 0.11 حجم : 65.551 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,398 درصد تغییر : 0.18 حجم : 160.048 میلیون دفعات : 834
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,376 درصد تغییر : 0.05 حجم : 89.852 میلیون دفعات : 526
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,370 درصد تغییر : 0.07 حجم : 38.129 میلیون دفعات : 1,189
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 12,362 درصد تغییر : 0.07 حجم : 30.155 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 12,354 درصد تغییر : 0.17 حجم : 96.889 میلیون دفعات : 759
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 12,333 درصد تغییر : 0.06 حجم : 106.648 میلیون دفعات : 720
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 12,326 درصد تغییر : 0.05 حجم : 36.083 میلیون دفعات : 500
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 48,723 ارزش بازار : - تاریخ : 09:08
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 230,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 513,554 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 500,275 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 1.939 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 1.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 6.022 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 4.829 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها