ص س اندیشه ورزان صبا تامین

اوصتا | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,468 0.17
قیمت پایانی: 24,467 0.17

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,467 پایانی 24,467 41.00
بیشترین 24,468 کمترین 24,467
حجم 6.982 میلیون دفعات 70
حد قیمت 22,021 - 26,913 ارزش 170.84 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 2
168,818 حجم خرید 6.813 میلیون
21 تعداد فروشنده 4
2.955 میلیون حجم فروش 4.027 میلیون
2.786 میلیون تغییر مالکیت 2.786 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50,000,000 خرید24,481 فروش24,482 تعداد15,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید24,480 فروش24,483 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید24,479 فروش24,484 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید24,478 فروش24,485 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید24,477 فروش24,486 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.16 %
6 ماهه 11.06 %
9 ماهه 16.19 %
1 ساله 22.04 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 24,467 درصد تغییر : 0.17 حجم : 6.982 میلیون دفعات : 70
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 24,426 درصد تغییر : 0.12 حجم : 23.134 میلیون دفعات : 80
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 24,397 درصد تغییر : 0.11 حجم : 6.003 میلیون دفعات : 69
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 24,370 درصد تغییر : 0.17 حجم : 12.607 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 24,328 درصد تغییر : 0.06 حجم : 18.219 میلیون دفعات : 70
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 24,313 درصد تغییر : 0.05 حجم : 30.516 میلیون دفعات : 99
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 24,300 درصد تغییر : 0.06 حجم : 30.089 میلیون دفعات : 101
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 24,285 درصد تغییر : 0.23 حجم : 55.106 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 24,230 درصد تغییر : 0.06 حجم : 65.967 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 24,216 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 24,202 درصد تغییر : 0.06 حجم : 19.131 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 24,187 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.217 میلیون دفعات : 39
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 24,174 درصد تغییر : 0.17 حجم : 20.816 میلیون دفعات : 175
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 24,133 درصد تغییر : 0.06 حجم : 11.244 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 24,119 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.214 میلیون دفعات : 50
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 47.00 30,307 حجم : 9.688 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : صایند آخرین : 27.00 10,170 حجم : 536,875 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 65.00 47,878 حجم : 43.551 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آکورد آخرین : 58.00 41,802 حجم : 10.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : پارند آخرین : 16.00 10,140 حجم : 87.224 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کیان آخرین : 69.00 37,621 حجم : 21.565 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,026 حجم : 58.113 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کمند آخرین : 16.00 10,141 حجم : 274.534 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : افران آخرین : 33.00 17,681 حجم : 347.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها