امین یکم فردا

امینیکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,035 0.06
قیمت پایانی: 10,035 0.06

آخرین معامله

09:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,037 پایانی 10,035 6.00
بیشترین 10,037 کمترین 10,034
حجم 5.166 میلیون دفعات 263
حد قیمت 9,027 - 11,031 ارزش 51.83 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:50
حقیقی حقوقی
95 تعداد خریدار 2
3.624 میلیون حجم خرید 1.542 میلیون
99 تعداد فروشنده 1
5.136 میلیون حجم فروش 30,000
1.512 میلیون تغییر مالکیت 1.512 میلیون

عرضه و تقاضا

09:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد595,413 خرید10,034 فروش10,035 تعداد3,020,459 دستور41
دستور11 تعداد269,796 خرید10,033 فروش10,036 تعداد260,893 دستور8
دستور4 تعداد45,680 خرید10,032 فروش10,037 تعداد522,528 دستور12
دستور3 تعداد68,065 خرید10,031 فروش10,038 تعداد1,522,109 دستور23
دستور11 تعداد614,305 خرید10,030 فروش10,039 تعداد3,423,337 دستور39

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.19 %
6 ماهه 0.26 %
9 ماهه 0.17 %
1 ساله 0.11 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,029 درصد تغییر : 0.10 حجم : 58.113 میلیون دفعات : 2,069
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,019 درصد تغییر : 0.11 حجم : 37.634 میلیون دفعات : 1,637
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,008 درصد تغییر : 0.08 حجم : 70.04 میلیون دفعات : 2,606
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 1.41 حجم : 97.743 میلیون دفعات : 3,576
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,143 درصد تغییر : 0.07 حجم : 54.722 میلیون دفعات : 1,915
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,136 درصد تغییر : 0.06 حجم : 41.601 میلیون دفعات : 1,457
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,130 درصد تغییر : 0.06 حجم : 27.145 میلیون دفعات : 1,061
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,124 درصد تغییر : 0.15 حجم : 35.788 میلیون دفعات : 1,437
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,109 درصد تغییر : 0.08 حجم : 34.331 میلیون دفعات : 1,236
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,101 درصد تغییر : 0.06 حجم : 28.332 میلیون دفعات : 1,238
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,095 درصد تغییر : 0.06 حجم : 29.53 میلیون دفعات : 1,183
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,089 درصد تغییر : 0.06 حجم : 36.649 میلیون دفعات : 1,299
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,083 درصد تغییر : 0.09 حجم : 58.648 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,074 درصد تغییر : 0.03 حجم : 39.009 میلیون دفعات : 1,418
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,071 درصد تغییر : 0.07 حجم : 31.955 میلیون دفعات : 1,252
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 165,134 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 625,792 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 99,449 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اعتماد آخرین : 32.00 47,910 حجم : 4.894 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آکورد آخرین : 26.00 41,827 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 4.476 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 26.569 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : افران آخرین : 10.00 17,689 حجم : 16.837 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:46
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها