امین یکم فردا

امینیکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,191 0.67
قیمت پایانی: 10,260 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,180 پایانی 10,260 0.00
بیشترین 10,194 کمترین 10,177
حجم 67.918 میلیون دفعات 2,072
حد قیمت 9,151 - 11,183 ارزش 696.83 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
404 تعداد خریدار 8
28.088 میلیون حجم خرید 21.823 میلیون
266 تعداد فروشنده 4
18.11 میلیون حجم فروش 31.802 میلیون
9.979 میلیون تغییر مالکیت 9.979 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد103,964 خرید10,177 فروش10,180 تعداد22,148 دستور4
دستور1 تعداد12,700 خرید10,176 فروش10,181 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد124,542 خرید10,175 فروش10,182 تعداد700,000 دستور7
دستور1 تعداد100,000 خرید10,174 فروش10,185 تعداد201,200 دستور3
دستور7 تعداد265,601 خرید10,172 فروش10,190 تعداد16,722 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.41 %
6 ماهه 0.05 %
9 ماهه 0.1 %
1 ساله 1.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 67.918 میلیون دفعات : 2,072
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 4,705 26,470 حجم : 292,182 ارزش بازار : 7.941 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 1,280 10,130 حجم : 58.92 میلیون ارزش بازار : 101.29 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 6,296 32,860 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 98.58 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 17.00 10,139 حجم : 148.59 میلیون ارزش بازار : 141.932 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 2,987 15,369 حجم : 31.07 میلیون ارزش بازار : 30.738 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها