امین یکم فردا

امینیکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,182 1.85
قیمت پایانی: 9,997 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,171 پایانی 9,997 0.00
بیشترین 10,187 کمترین 10,171
حجم 38.096 میلیون دفعات 377
حد قیمت 9,126 - 11,154 ارزش 380.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
97 تعداد خریدار 1
3.783 میلیون حجم خرید 34.31 میلیون
128 تعداد فروشنده 1
38.057 میلیون حجم فروش 35,800
34.274 میلیون تغییر مالکیت 34.274 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور21 تعداد10,034,968 خرید10,000 فروش10,001 تعداد611,849 دستور11
دستور1 تعداد29,996 خرید9,999 فروش10,002 تعداد326,000 دستور5
دستور1 تعداد35,000 خرید9,998 فروش10,003 تعداد60,503 دستور4
دستور2 تعداد331,755 خرید9,997 فروش10,004 تعداد255,503 دستور3
دستور2 تعداد7,414 خرید9,996 فروش10,005 تعداد194,000 دستور5

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.25 %
6 ماهه 0.21 %
9 ماهه 0.14 %
1 ساله 0.98 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 9,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.096 میلیون دفعات : 377
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آسامید آخرین : 1,829 23,792 حجم : 54,589 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها