امین یکم فردا

امینیکم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,047 0.04
قیمت پایانی: 10,041 0.02

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,036 پایانی 10,041 2.00
بیشترین 10,050 کمترین 10,034
حجم 11.739 میلیون دفعات 456
حد قیمت 9,027 - 11,033 ارزش 117.86 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
180 تعداد خریدار 1
9.194 میلیون حجم خرید 2.544 میلیون
152 تعداد فروشنده 2
10.589 میلیون حجم فروش 1.15 میلیون
1.395 میلیون تغییر مالکیت 1.395 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد44,933 خرید10,041 فروش10,047 تعداد114,849 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید10,040 فروش10,048 تعداد260,859 دستور3
دستور1 تعداد39,840 خرید10,039 فروش10,049 تعداد5,045 دستور1
دستور4 تعداد110,986 خرید10,038 فروش10,050 تعداد756,558 دستور6
دستور3 تعداد115,620 خرید10,037 فروش10,051 تعداد30,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.26 %
6 ماهه 0.76 %
9 ماهه 0.43 %
1 ساله 0.11 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 10,041 درصد تغییر : 0.02 حجم : 11.739 میلیون دفعات : 456
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 10,043 درصد تغییر : 0.10 حجم : 6.554 میلیون دفعات : 414
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.04 حجم : 11.154 میلیون دفعات : 436
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 10,029 درصد تغییر : 0.04 حجم : 14.444 میلیون دفعات : 365
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 10,025 درصد تغییر : 0.04 حجم : 27.556 میلیون دفعات : 430
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 10,021 درصد تغییر : 0.06 حجم : 21.145 میلیون دفعات : 453
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 10,015 درصد تغییر : 0.09 حجم : 14.452 میلیون دفعات : 495
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 0.02 حجم : 13.438 میلیون دفعات : 479
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 10,004 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.218 میلیون دفعات : 583
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 10,004 درصد تغییر : 0.02 حجم : 21.284 میلیون دفعات : 590
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 10,002 درصد تغییر : 1.50 حجم : 60.666 میلیون دفعات : 1,224
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 10,154 درصد تغییر : 0.15 حجم : 9.261 میلیون دفعات : 460
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 10,139 درصد تغییر : 0.07 حجم : 14.802 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 10,132 درصد تغییر : 0.10 حجم : 17.196 میلیون دفعات : 456
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 10,122 درصد تغییر : 0.07 حجم : 11.168 میلیون دفعات : 377
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 2,110 38,060 حجم : 50.841 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : صایند آخرین : 781.00 13,342 حجم : 43.763 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : دارا آخرین : 582.00 10,673 حجم : 2.614 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اعتماد آخرین : 3,186 59,841 حجم : 49.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آکورد آخرین : 2,877 52,384 حجم : 21.687 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارند آخرین : 43.00 10,164 حجم : 45.528 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کیان آخرین : 2,560 46,887 حجم : 27.611 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کمند آخرین : 44.00 10,157 حجم : 198.329 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : افران آخرین : 1,236 22,404 حجم : 176.084 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آسامید آخرین : 1,102 19,988 حجم : 3.149 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها