صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,014 9.43
قیمت پایانی: 24,687 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,013 پایانی 24,687 0.00
بیشترین 27,014 کمترین 27,013
حجم 36.003 میلیون دفعات 1,919
حد قیمت 22,202 - 27,134 ارزش 888.81 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
932 تعداد خریدار 6
21.235 میلیون حجم خرید 14.729 میلیون
714 تعداد فروشنده 13
19.91 میلیون حجم فروش 16.054 میلیون
1.325 میلیون تغییر مالکیت 1.325 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور69 تعداد218,719,572 خرید24,687 فروش24,688 تعداد63,914,898 دستور3
دستور4 تعداد1,035,521 خرید24,686 فروش24,689 تعداد1,096,260 دستور10
دستور2 تعداد1,000,600 خرید24,685 فروش24,690 تعداد2,000,000 دستور1
دستور2 تعداد1,002,000 خرید24,684 فروش24,691 تعداد1,000,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000,000 خرید24,683 فروش24,692 تعداد1,000,500 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.34 %
6 ماهه 13.08 %
9 ماهه 20.37 %
1 ساله 27.89 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 24,687 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.003 میلیون دفعات : 1,919
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها