صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,701 0.20
قیمت پایانی: 20,700 0.20

آخرین معامله

1402/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,701 پایانی 20,700 41.00
بیشترین 20,701 کمترین 20,700
حجم 181.422 میلیون دفعات 7,494
حد قیمت 18,594 - 22,724 ارزش 3.756 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/13
حقیقی حقوقی
2,739 تعداد خریدار 31
106.165 میلیون حجم خرید 75.257 میلیون
2,330 تعداد فروشنده 21
53.458 میلیون حجم فروش 127.964 میلیون
52.707 میلیون تغییر مالکیت 52.707 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/03/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور25 تعداد123,743,674 خرید20,700 فروش20,701 تعداد19,746,114 دستور10
دستور6 تعداد1,104,579 خرید20,699 فروش20,702 تعداد1,015,430 دستور6
دستور5 تعداد1,002,590 خرید20,698 فروش20,703 تعداد2,029,833 دستور8
دستور1 تعداد1,000,000 خرید20,697 فروش20,704 تعداد1,000,000 دستور1
دستور4 تعداد1,659,924 خرید20,696 فروش20,705 تعداد1,003,350 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.4 %
6 ماهه 12.72 %
9 ماهه 18.91 %
1 ساله 25.24 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 20,700 درصد تغییر : 0.20 حجم : 181.422 میلیون دفعات : 7,494
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 20,659 درصد تغییر : 0.12 حجم : 230.913 میلیون دفعات : 6,981
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 20,634 درصد تغییر : 0.07 حجم : 151.132 میلیون دفعات : 5,550
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 20,619 درصد تغییر : 0.07 حجم : 232.01 میلیون دفعات : 6,743
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 20,605 درصد تغییر : 0.07 حجم : 279.109 میلیون دفعات : 9,280
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 20,591 درصد تغییر : 0.15 حجم : 208.695 میلیون دفعات : 13,013
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 20,561 درصد تغییر : 0.13 حجم : 221.933 میلیون دفعات : 6,440
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 20,535 درصد تغییر : 0.07 حجم : 254.997 میلیون دفعات : 6,702
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 20,521 درصد تغییر : 0.07 حجم : 244.775 میلیون دفعات : 7,162
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 20,507 درصد تغییر : 0.07 حجم : 232.336 میلیون دفعات : 8,873
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 20,493 درصد تغییر : 0.14 حجم : 291.403 میلیون دفعات : 12,198
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 20,464 درصد تغییر : 0.17 حجم : 226.966 میلیون دفعات : 8,117
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 20,429 درصد تغییر : 0.10 حجم : 263.441 میلیون دفعات : 7,474
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 20,408 درصد تغییر : 0.07 حجم : 473.308 میلیون دفعات : 8,445
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 20,394 درصد تغییر : 0.14 حجم : 511.411 میلیون دفعات : 9,312
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 76.00 35,213 حجم : 23.003 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : صایند آخرین : 53.00 12,266 حجم : 4.196 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : دارا آخرین : 16.00 10,081 حجم : 3.748 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : اعتماد آخرین : 165.00 55,531 حجم : 49.302 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آکورد آخرین : 88.00 48,526 حجم : 18.631 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : پارند آخرین : 23.00 10,197 حجم : 32.312 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : کیان آخرین : 96.00 43,432 حجم : 47.853 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,054 حجم : 45.647 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : کمند آخرین : 24.00 10,195 حجم : 154.07 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
نماد : آسامید آخرین : 28.00 18,478 حجم : 10.479 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/03/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها