صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,688 0.05
قیمت پایانی: 17,688 0.05

آخرین معامله

10:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,689 پایانی 17,688 9.00
بیشترین 17,689 کمترین 17,688
حجم 30.47 میلیون دفعات 1,400
حد قیمت 15,912 - 19,446 ارزش 538.96 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:31
حقیقی حقوقی
351 تعداد خریدار 2
29.951 میلیون حجم خرید 398,950
410 تعداد فروشنده 8
22.967 میلیون حجم فروش 7.383 میلیون
6.984 میلیون تغییر مالکیت 6.984 میلیون

عرضه و تقاضا

10:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور284 تعداد107,650,167 خرید17,688 فروش17,689 تعداد22,947,931 دستور236
دستور4 تعداد1,014,151 خرید17,687 فروش17,690 تعداد2,309,008 دستور25
دستور2 تعداد1,000,290 خرید17,686 فروش17,691 تعداد23,507,000 دستور236
دستور2 تعداد1,000,290 خرید17,685 فروش17,692 تعداد1,000,000 دستور10
دستور13 تعداد1,000,557 خرید17,684 فروش17,693 تعداد1,000,000 دستور10

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.36 %
6 ماهه 11.31 %
9 ماهه 16.81 %
1 ساله 22.76 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 17,679 درصد تغییر : 0.18 حجم : 347.101 میلیون دفعات : 6,660
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 17,648 درصد تغییر : 0.11 حجم : 315.38 میلیون دفعات : 6,474
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 17,629 درصد تغییر : 0.11 حجم : 86.994 میلیون دفعات : 3,863
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 17,609 درصد تغییر : 0.18 حجم : 169.302 میلیون دفعات : 5,355
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 17,577 درصد تغییر : 0.06 حجم : 104.808 میلیون دفعات : 6,766
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 17,566 درصد تغییر : 0.06 حجم : 168.135 میلیون دفعات : 6,272
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 17,556 درصد تغییر : 0.06 حجم : 108.579 میلیون دفعات : 3,431
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 17,546 درصد تغییر : 0.22 حجم : 404.885 میلیون دفعات : 7,612
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 17,508 درصد تغییر : 0.06 حجم : 371.109 میلیون دفعات : 8,794
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 17,497 درصد تغییر : 0.05 حجم : 82.16 میلیون دفعات : 3,638
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 17,488 درصد تغییر : 0.06 حجم : 97.077 میلیون دفعات : 3,698
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 17,478 درصد تغییر : 0.06 حجم : 108.864 میلیون دفعات : 4,274
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 17,467 درصد تغییر : 0.17 حجم : 232.25 میلیون دفعات : 7,011
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 17,438 درصد تغییر : 0.06 حجم : 282.677 میلیون دفعات : 7,832
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 17,428 درصد تغییر : 0.06 حجم : 66.126 میلیون دفعات : 2,832
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها