صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,056 0.07
قیمت پایانی: 19,056 0.07

آخرین معامله

15:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,055 پایانی 19,056 13.00
بیشترین 19,056 کمترین 19,055
حجم 191.882 میلیون دفعات 7,292
حد قیمت 17,139 - 20,947 ارزش 3.656 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

15:13
حقیقی حقوقی
2,741 تعداد خریدار 21
115.542 میلیون حجم خرید 76.34 میلیون
1,460 تعداد فروشنده 29
66.731 میلیون حجم فروش 125.151 میلیون
48.811 میلیون تغییر مالکیت 48.811 میلیون

عرضه و تقاضا

15:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد117,217,434 خرید19,055 فروش19,056 تعداد25,371,961 دستور3
دستور24 تعداد1,457,907 خرید19,054 فروش19,057 تعداد1,000,000 دستور1
دستور8 تعداد1,128,481 خرید19,053 فروش19,058 تعداد10,000,000 دستور1
دستور2 تعداد1,010,000 خرید19,052 فروش19,059 تعداد1,100,000 دستور2
دستور5 تعداد1,017,202 خرید19,051 فروش19,060 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.75 %
6 ماهه 11.49 %
9 ماهه 17.58 %
1 ساله 23.73 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 19,056 درصد تغییر : 0.07 حجم : 191.882 میلیون دفعات : 7,292
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 19,043 درصد تغییر : 0.07 حجم : 313.314 میلیون دفعات : 8,673
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 19,029 درصد تغییر : 0.06 حجم : 219.509 میلیون دفعات : 7,882
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 19,017 درصد تغییر : 0.17 حجم : 289.633 میلیون دفعات : 9,102
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 18,985 درصد تغییر : 0.00 حجم : 323.748 میلیون دفعات : 9,060
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 18,985 درصد تغییر : 0.08 حجم : 323.748 میلیون دفعات : 9,060
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 18,970 درصد تغییر : 0.07 حجم : 152.465 میلیون دفعات : 6,090
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 18,956 درصد تغییر : 0.07 حجم : 165.832 میلیون دفعات : 5,958
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 18,942 درصد تغییر : 0.06 حجم : 170.256 میلیون دفعات : 6,609
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 18,931 درصد تغییر : 0.16 حجم : 219.399 میلیون دفعات : 7,986
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 18,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148.242 میلیون دفعات : 7,727
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 18,901 درصد تغییر : 0.10 حجم : 148.242 میلیون دفعات : 7,727
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 18,882 درصد تغییر : 0.07 حجم : 211.342 میلیون دفعات : 8,728
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 18,869 درصد تغییر : 0.12 حجم : 158.928 میلیون دفعات : 5,921
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 18,847 درصد تغییر : 0.00 حجم : 336.14 میلیون دفعات : 7,775
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 24.00 32,575 حجم : 24.964 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:55
نماد : صایند آخرین : - 10,184 حجم : 3.204 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,060 حجم : 6.773 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:42
نماد : اعتماد آخرین : 1.00 51,402 حجم : 53.898 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 1.00 44,889 حجم : 8.809 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,148 حجم : 38.406 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 1.00 40,156 حجم : 44.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : - 10,004 حجم : 47.764 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کمند آخرین : 1.00 10,156 حجم : 326.821 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:59
نماد : آسامید آخرین : 12.00 17,163 حجم : 9.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها