صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,372 0.10
قیمت پایانی: 23,371 0.10

آخرین معامله

14:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,371 پایانی 23,371 23.00
بیشترین 23,372 کمترین 23,371
حجم 217.621 میلیون دفعات 7,436
حد قیمت 21,014 - 25,682 ارزش 5.086 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:59
حقیقی حقوقی
2,219 تعداد خریدار 19
90.178 میلیون حجم خرید 127.444 میلیون
3,120 تعداد فروشنده 33
160.273 میلیون حجم فروش 57.349 میلیون
70.095 میلیون تغییر مالکیت 70.095 میلیون

عرضه و تقاضا

14:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد202,034,178 خرید23,371 فروش23,372 تعداد50,797,721 دستور41
دستور14 تعداد1,061,248 خرید23,370 فروش23,373 تعداد1,068,099 دستور8
دستور2 تعداد1,004,710 خرید23,369 فروش23,374 تعداد2,026,220 دستور3
دستور3 تعداد1,009,836 خرید23,367 فروش23,375 تعداد1,000,000 دستور1
دستور4 تعداد1,005,400 خرید23,365 فروش23,376 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.27 %
6 ماهه 13.12 %
9 ماهه 20.3 %
1 ساله 27.39 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 23,348 درصد تغییر : 0.31 حجم : 277.469 میلیون دفعات : 6,361
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 23,276 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95.061 میلیون دفعات : 4,807
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 23,276 درصد تغییر : 0.17 حجم : 95.061 میلیون دفعات : 4,807
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 23,237 درصد تغییر : 0.24 حجم : 225.613 میلیون دفعات : 5,796
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 23,182 درصد تغییر : 0.07 حجم : 161.326 میلیون دفعات : 6,663
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 23,166 درصد تغییر : 0.07 حجم : 167.45 میلیون دفعات : 5,132
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 23,149 درصد تغییر : 0.48 حجم : 144.204 میلیون دفعات : 7,024
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 23,039 درصد تغییر : 0.57 حجم : 193.693 میلیون دفعات : 5,806
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 22,909 درصد تغییر : 0.64 حجم : 147.216 میلیون دفعات : 5,385
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 22,764 درصد تغییر : 0.07 حجم : 170.371 میلیون دفعات : 6,580
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 22,749 درصد تغییر : 0.07 حجم : 202.721 میلیون دفعات : 5,908
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 22,734 درصد تغییر : 0.07 حجم : 134.366 میلیون دفعات : 4,995
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 22,719 درصد تغییر : 0.10 حجم : 153.882 میلیون دفعات : 5,819
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 22,697 درصد تغییر : 0.23 حجم : 188.116 میلیون دفعات : 5,241
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 22,644 درصد تغییر : 0.07 حجم : 134.017 میلیون دفعات : 5,172
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 45.00 39,690 حجم : 53.374 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : صایند آخرین : 13.00 13,975 حجم : 108.62 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : دارا آخرین : 9.00 11,128 حجم : 1.014 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:21
نماد : اعتماد آخرین : 58.00 62,269 حجم : 77.813 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : آکورد آخرین : 89.00 54,635 حجم : 17.3 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:58
نماد : پارند آخرین : 14.00 10,176 حجم : 110.485 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کیان آخرین : 77.00 48,855 حجم : 60.906 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,024 حجم : 11.184 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
نماد : کمند آخرین : 15.00 10,171 حجم : 198.739 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 15:18
نماد : آسامید آخرین : 38.00 20,843 حجم : 6.284 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 14:59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها