صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

افران | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,577 9.65
قیمت پایانی: 13,578 9.66

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,370 پایانی 13,578 1,196.00
بیشترین 13,583 کمترین 13,557
حجم 5.48 میلیون دفعات 414
حد قیمت 11,117 - 13,587 ارزش 74.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار 2
925,686 حجم خرید 2.459 میلیون
24 تعداد فروشنده 1
207,035 حجم فروش 3.178 میلیون
718,651 تغییر مالکیت 718,651

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد19,807 خرید12,379 فروش12,390 تعداد495,559 دستور5
دستور5 تعداد46,048 خرید12,378 فروش12,430 تعداد197 دستور1
دستور2 تعداد11,313 خرید12,377 فروش12,500 تعداد1,850 دستور2
دستور1 تعداد506 خرید12,376 فروش13,000 تعداد15,903 دستور4
دستور2 تعداد1,500 خرید12,374 فروش13,587 تعداد2,650 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 %
6 ماهه 10.65 %
9 ماهه 23.82 %
1 ساله 23.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 12,391 درصد تغییر : 0.07 حجم : 741,012 دفعات : 44
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 12,382 درصد تغییر : 0.24 حجم : 3.38 میلیون دفعات : 101
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 12,352 درصد تغییر : 0.11 حجم : 25.18 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 12,366 درصد تغییر : 0.15 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 119
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 12,348 درصد تغییر : 0.01 حجم : 15.85 میلیون دفعات : 325
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 12,347 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9.73 میلیون دفعات : 222
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 12,343 درصد تغییر : 0.06 حجم : 350,344 دفعات : 45
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 12,336 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 48
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 12,329 درصد تغییر : 0.11 حجم : 507,366 دفعات : 69
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 12,316 درصد تغییر : 0.07 حجم : 119,219 دفعات : 23
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 12,308 درصد تغییر : 0.02 حجم : 20.78 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 12,311 درصد تغییر : 0.14 حجم : 28.96 میلیون دفعات : 532
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 12,294 درصد تغییر : 0.07 حجم : 670,660 دفعات : 38
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 12,303 درصد تغییر : 0.03 حجم : 164,737 دفعات : 32
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 12,299 درصد تغییر : 0.01 حجم : 5.51 میلیون دفعات : 155
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,536 23,301 حجم : 159,607 ارزش بازار : 7.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 195.00 11,215 حجم : 51.52 میلیون ارزش بازار : 55.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 2,386 28,950 حجم : 59.82 میلیون ارزش بازار : 86.841 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 78.00 10,078 حجم : 136.81 میلیون ارزش بازار : 141.092 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها