اعتماد آفرین پارسیان

اعتماد | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,909 0.06
قیمت پایانی: 47,909 0.06

آخرین معامله

10:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,908 پایانی 47,909 31.00
بیشترین 47,910 کمترین 47,908
حجم 7.517 میلیون دفعات 913
حد قیمت 43,091 - 52,665 ارزش 360.12 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:30
حقیقی حقوقی
326 تعداد خریدار 2
7.446 میلیون حجم خرید 9,800
403 تعداد فروشنده 8
5.338 میلیون حجم فروش 2.118 میلیون
2.108 میلیون تغییر مالکیت 2.108 میلیون

عرضه و تقاضا

10:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد24,490 خرید47,909 فروش47,910 تعداد2,780,429 دستور42
دستور122 تعداد51,668,133 خرید47,908 فروش47,911 تعداد8,062,184 دستور11
دستور1 تعداد1,000,000 خرید47,907 فروش47,912 تعداد2,100,000 دستور3
دستور1 تعداد1,000,000 خرید47,906 فروش47,913 تعداد2,000,000 دستور2
دستور2 تعداد1,004,190 خرید47,905 فروش47,914 تعداد2,000,000 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.32 %
6 ماهه 11.13 %
9 ماهه 16.7 %
1 ساله 22.53 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 47,878 درصد تغییر : 0.14 حجم : 43.551 میلیون دفعات : 3,475
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 47,813 درصد تغییر : 0.10 حجم : 50.351 میلیون دفعات : 3,259
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 47,766 درصد تغییر : 0.12 حجم : 31.77 میلیون دفعات : 2,993
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 47,709 درصد تغییر : 0.18 حجم : 47.45 میلیون دفعات : 3,397
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 47,623 درصد تغییر : 0.07 حجم : 31.815 میلیون دفعات : 2,933
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 47,591 درصد تغییر : 0.07 حجم : 28.265 میلیون دفعات : 2,558
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 47,560 درصد تغییر : 0.07 حجم : 42.443 میلیون دفعات : 2,563
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 47,527 درصد تغییر : 0.14 حجم : 73.024 میلیون دفعات : 2,929
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 47,462 درصد تغییر : 0.13 حجم : 61.224 میلیون دفعات : 2,411
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 47,402 درصد تغییر : 0.07 حجم : 30.354 میلیون دفعات : 2,558
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 47,370 درصد تغییر : 0.07 حجم : 45.538 میلیون دفعات : 2,619
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 47,339 درصد تغییر : 0.07 حجم : 36.136 میلیون دفعات : 2,518
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 47,307 درصد تغییر : 0.13 حجم : 37.526 میلیون دفعات : 2,965
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 47,244 درصد تغییر : 0.07 حجم : 39.997 میلیون دفعات : 2,721
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 47,213 درصد تغییر : 0.07 حجم : 31.464 میلیون دفعات : 2,410
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها