اعتماد آفرین پارسیان

اعتماد | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,149 2.28
قیمت پایانی: 33,389 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,147 پایانی 33,389 0.00
بیشترین 34,156 کمترین 34,145
حجم 86.718 میلیون دفعات 4,525
حد قیمت 1 - 68,224 ارزش 2.895 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 10 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
546 تعداد خریدار 19
32.686 میلیون حجم خرید 18.89 میلیون
292 تعداد فروشنده 7
17.313 میلیون حجم فروش 34.263 میلیون
15.373 میلیون تغییر مالکیت 15.373 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد10,750 خرید34,134 فروش34,136 تعداد66,700 دستور1
دستور4 تعداد300,300 خرید34,133 فروش34,138 تعداد738,400 دستور12
دستور2 تعداد10,300 خرید34,132 فروش34,140 تعداد180,500 دستور3
دستور3 تعداد620 خرید34,131 فروش34,142 تعداد1,300 دستور2
دستور19 تعداد823,190 خرید34,130 فروش34,143 تعداد1,100,000 دستور11

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.58 %
6 ماهه 9.86 %
9 ماهه 16.62 %
1 ساله 23.11 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 33,389 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.718 میلیون دفعات : 4,525
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,086 22,851 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 216.00 11,194 حجم : 19.29 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 57.74 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 205.15 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 21.12 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها