ارمغان ایرانیان

ارمغان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,111 0.02
قیمت پایانی: 10,113 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,111 پایانی 10,113 0.00
بیشترین 10,111 کمترین 10,110
حجم 9.91 میلیون دفعات 13
حد قیمت 9,094 - 11,114 ارزش 100.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
30,099 حجم خرید 9.88 میلیون
1 تعداد فروشنده 2
10,000 حجم فروش 9.9 میلیون
20,099 تغییر مالکیت 20,099

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000,000 خرید10,113 فروش10,114 تعداد20,000,000 دستور1
دستور1 تعداد3,100 خرید9,120 فروش10,250 تعداد6,000 دستور2
دستور2 تعداد111 خرید9,117 فروش11,015 تعداد10,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.29 %
6 ماهه 0.34 %
9 ماهه 0.28 %
1 ساله 0.3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 10,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اعتماد آخرین : 5,789 71,390 حجم : 10.581 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : صایند آخرین : 1,328 16,097 حجم : 9.883 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : سخند آخرین : 8.00 10,085 حجم : 37,755 ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : آکورد آخرین : 5,271 63,005 حجم : 2.26 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : پارند آخرین : 4.00 10,111 حجم : 10.521 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کیان آخرین : 4,754 56,292 حجم : 9.396 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : امینیکم آخرین : 185.00 10,182 حجم : 38.096 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,118 حجم : 24.747 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : فیروزا آخرین : 3,900 45,834 حجم : 3.834 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : اوصتا آخرین : 2,996 36,878 حجم : 5.468 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها