ارمغان ایرانیان

ارمغان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,040 1.25
قیمت پایانی: 10,036 1.29

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,170 پایانی 10,036 131.00
بیشترین 10,045 کمترین 10,026
حجم 2.64 میلیون دفعات 100
حد قیمت 9,129 - 11,157 ارزش 26.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار -
214,634 حجم خرید -
19 تعداد فروشنده -
214,634 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100,000 خرید10,164 فروش10,174 تعداد15,325 دستور1
دستور2 تعداد60,000 خرید10,162 فروش10,178 تعداد34,046 دستور1
دستور3 تعداد1,014 خرید10,161 فروش10,179 تعداد84,558 دستور3
دستور2 تعداد200,000 خرید10,152 فروش10,180 تعداد205,000 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید10,150 فروش10,200 تعداد20,252 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.17 %
6 ماهه 0.23 %
9 ماهه 0.23 %
1 ساله 0.26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,175 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 86
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,167 درصد تغییر : 0.24 حجم : 214,634 دفعات : 38
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,143 درصد تغییر : 0.04 حجم : 2.11 میلیون دفعات : 69
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 10,139 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 56
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 10,134 درصد تغییر : 0.01 حجم : 922,287 دفعات : 60
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 10,133 درصد تغییر : 0.18 حجم : 626,964 دفعات : 36
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 10,115 درصد تغییر : 0.04 حجم : 328,202 دفعات : 34
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 10,111 درصد تغییر : 0.12 حجم : 825,906 دفعات : 41
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 10,099 درصد تغییر : 0.07 حجم : 801,891 دفعات : 49
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 10,092 درصد تغییر : 0.02 حجم : 342,110 دفعات : 40
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 10,090 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 54
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 10,084 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 68
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 10,076 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1.38 میلیون دفعات : 79
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 10,033 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 109
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 10,063 درصد تغییر : 0.20 حجم : 161,461 دفعات : 46
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,085 22,850 حجم : 91,885 ارزش بازار : 6.847 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 219.00 11,191 حجم : 10.95 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 47.44 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 136.2 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 906.00 13,288 حجم : 4.44 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها