ارمغان ایرانیان

ارمغان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,123 0.29
قیمت پایانی: 10,122 0.30

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,107 پایانی 10,122 30.00
بیشترین 10,123 کمترین 10,107
حجم 124,041 دفعات 25
حد قیمت 9,095 - 11,115 ارزش 1.26 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
124,041 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده 1
108,334 حجم فروش 15,707
15,707 تغییر مالکیت 15,707

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد10,394 خرید10,118 فروش10,123 تعداد10,000,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید10,108 فروش10,124 تعداد10,000,000 دستور1
دستور2 تعداد20,008,886 خرید10,107 فروش10,200 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید9,117 فروش10,220 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,250 تعداد5,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.08 %
6 ماهه 0.17 %
9 ماهه 0.02 %
1 ساله 0.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 10,122 درصد تغییر : 0.30 حجم : 124,041 دفعات : 25
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 10,152 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.578 میلیون دفعات : 31
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 10,146 درصد تغییر : 0.05 حجم : 281,739 دفعات : 15
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 10,141 درصد تغییر : 0.16 حجم : 13.334 میلیون دفعات : 54
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 10,125 درصد تغییر : 0.10 حجم : 73,138 دفعات : 11
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 10,115 درصد تغییر : 0.04 حجم : 8.261 میلیون دفعات : 18
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 10,111 درصد تغییر : 0.05 حجم : 168,815 دفعات : 21
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 10,106 درصد تغییر : 0.09 حجم : 185,328 دفعات : 28
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 10,097 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.181 میلیون دفعات : 34
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 10,093 درصد تغییر : 0.05 حجم : 445,709 دفعات : 47
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.22 حجم : 311,839 دفعات : 20
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 10,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 264,819 دفعات : 29
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 10,076 درصد تغییر : 0.15 حجم : 203,995 دفعات : 17
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 10,061 درصد تغییر : 0.06 حجم : 221,688 دفعات : 20
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 10,055 درصد تغییر : 0.07 حجم : 21,795 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 2,110 38,060 حجم : 50.841 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : صایند آخرین : 781.00 13,342 حجم : 43.763 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : دارا آخرین : 582.00 10,673 حجم : 2.614 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اعتماد آخرین : 3,186 59,841 حجم : 49.459 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : آکورد آخرین : 2,877 52,384 حجم : 21.687 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارند آخرین : 43.00 10,164 حجم : 45.528 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کیان آخرین : 2,560 46,887 حجم : 27.611 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : امینیکم آخرین : 4.00 10,047 حجم : 11.739 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : کمند آخرین : 44.00 10,157 حجم : 198.329 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : افران آخرین : 1,236 22,404 حجم : 176.084 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها