ارمغان ایرانیان

ارمغان | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,117 0.09
قیمت پایانی: 10,127 0.19

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,117 پایانی 10,127 19.00
بیشترین 10,130 کمترین 10,117
حجم 853,058 دفعات 44
حد قیمت 9,115 - 11,139 ارزش 8.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار 2
236,803 حجم خرید 616,255
14 تعداد فروشنده 1
471,377 حجم فروش 381,681
234,574 تغییر مالکیت 234,574

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور113 تعداد11,300,000 خرید10,116 فروش10,120 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید9,117 فروش10,135 تعداد18,469 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,139 تعداد10 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.1 %
6 ماهه 0.05 %
9 ماهه 0.07 %
1 ساله 0.06 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,127 درصد تغییر : 0.19 حجم : 853,058 دفعات : 44
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,108 درصد تغییر : 0.14 حجم : 679,465 دفعات : 51
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,094 درصد تغییر : 0.12 حجم : 835,120 دفعات : 48
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,082 درصد تغییر : 0.12 حجم : 327,511 دفعات : 42
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,070 درصد تغییر : 0.06 حجم : 26,048 دفعات : 20
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,064 درصد تغییر : 0.08 حجم : 87,412 دفعات : 9
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,056 درصد تغییر : 0.05 حجم : 424,612 دفعات : 38
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,051 درصد تغییر : 0.19 حجم : 363,319 دفعات : 23
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,032 درصد تغییر : 0.04 حجم : 512,249 دفعات : 26
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,028 درصد تغییر : 0.02 حجم : 100,376 دفعات : 19
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,026 درصد تغییر : 0.08 حجم : 286,250 دفعات : 31
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,018 درصد تغییر : 0.07 حجم : 68,086 دفعات : 23
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,011 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.189 میلیون دفعات : 58
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,002 درصد تغییر : 1.42 حجم : 2.082 میلیون دفعات : 96
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,146 درصد تغییر : 0.01 حجم : 1.236 میلیون دفعات : 41
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 47.00 30,307 حجم : 9.688 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : صایند آخرین : 27.00 10,170 حجم : 536,875 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 65.00 47,878 حجم : 43.551 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : آکورد آخرین : 58.00 41,802 حجم : 10.637 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : پارند آخرین : 16.00 10,140 حجم : 87.224 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کیان آخرین : 69.00 37,621 حجم : 21.565 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : امینیکم آخرین : 7.00 10,026 حجم : 58.113 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : کمند آخرین : 16.00 10,141 حجم : 274.534 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : افران آخرین : 33.00 17,681 حجم : 347.101 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها