آرمان آتی کوثر

آکورد | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,826 0.06
قیمت پایانی: 41,826 0.06

آخرین معامله

10:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,827 پایانی 41,826 25.00
بیشترین 41,827 کمترین 41,826
حجم 1.505 میلیون دفعات 146
حد قیمت 37,621 - 45,981 ارزش 62.93 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:26
حقیقی حقوقی
46 تعداد خریدار 1
677,572 حجم خرید 827,012
67 تعداد فروشنده 3
985,174 حجم فروش 519,410
307,602 تغییر مالکیت 307,602

عرضه و تقاضا

10:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد2,875,547 خرید41,826 فروش41,827 تعداد2,613,014 دستور4
دستور1 تعداد214,709 خرید41,825 فروش41,828 تعداد287,861 دستور2
دستور1 تعداد198,540 خرید41,824 فروش41,829 تعداد174,880 دستور1
دستور1 تعداد178,450 خرید41,823 فروش41,830 تعداد168,074 دستور1
دستور2 تعداد165,927 خرید41,822 فروش41,831 تعداد205,870 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 %
6 ماهه 11.12 %
9 ماهه 15.96 %
1 ساله 21.36 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 41,801 درصد تغییر : 0.14 حجم : 10.637 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 41,744 درصد تغییر : 0.13 حجم : 6.057 میلیون دفعات : 816
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 41,688 درصد تغییر : 0.11 حجم : 11.262 میلیون دفعات : 806
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 41,644 درصد تغییر : 0.14 حجم : 17.582 میلیون دفعات : 889
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 41,584 درصد تغییر : 0.08 حجم : 16.807 میلیون دفعات : 730
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 41,551 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.537 میلیون دفعات : 699
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 41,526 درصد تغییر : 0.06 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 727
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 41,501 درصد تغییر : 0.20 حجم : 14.615 میلیون دفعات : 1,035
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 41,420 درصد تغییر : 0.09 حجم : 10.75 میلیون دفعات : 769
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 41,381 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.206 میلیون دفعات : 752
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 41,357 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.838 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 41,333 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.95 میلیون دفعات : 794
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 41,308 درصد تغییر : 0.14 حجم : 13.839 میلیون دفعات : 867
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 41,250 درصد تغییر : 0.08 حجم : 10.579 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 41,216 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 776
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : آسامید آخرین : 9.00 16,003 حجم : 5.201 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها