آرمان آتی کوثر

آکورد | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,084 2.35
قیمت پایانی: 29,394 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,085 پایانی 29,394 0.00
بیشترین 30,090 کمترین 30,080
حجم 13.502 میلیون دفعات 457
حد قیمت 1 - 60,024 ارزش 396.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
102 تعداد خریدار 3
1.359 میلیون حجم خرید 8.649 میلیون
61 تعداد فروشنده 4
983,376 حجم فروش 9.024 میلیون
375,460 تغییر مالکیت 375,460

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور14 تعداد1,370,976 خرید30,060 فروش30,060 تعداد56,000 دستور1
دستور12 تعداد1,002,232 خرید30,020 فروش30,061 تعداد2,347 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید30,012 فروش30,068 تعداد101,700 دستور3
دستور1 تعداد250 خرید30,010 فروش35,000 تعداد170 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش60,024 تعداد420 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.67 %
6 ماهه 10.07 %
9 ماهه 29.22 %
1 ساله 37.92 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 29,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.502 میلیون دفعات : 457
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,536 23,301 حجم : 159,607 ارزش بازار : 7.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 195.00 11,215 حجم : 51.52 میلیون ارزش بازار : 55.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 2,386 28,950 حجم : 59.82 میلیون ارزش بازار : 86.841 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 78.00 10,078 حجم : 136.81 میلیون ارزش بازار : 141.092 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 1,195 13,577 حجم : 5.48 میلیون ارزش بازار : 13.578 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آسامید آخرین : 340.00 11,350 حجم : 10.629 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها