آوند

آوند | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,379 0.07
قیمت پایانی: 10,379 0.07

آخرین معامله

10:51
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,379 پایانی 10,379 7.00
بیشترین 10,379 کمترین 10,378
حجم 14.147 میلیون دفعات 533
حد قیمت 9,335 - 11,409 ارزش 146.82 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:51
حقیقی حقوقی
145 تعداد خریدار 2
8.806 میلیون حجم خرید 5.336 میلیون
318 تعداد فروشنده 1
5.583 میلیون حجم فروش 8.558 میلیون
3.223 میلیون تغییر مالکیت 3.223 میلیون

عرضه و تقاضا

10:51
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد98,665,057 خرید10,378 فروش10,379 تعداد22,464,810 دستور3
دستور2 تعداد2,500 خرید10,375 فروش10,380 تعداد3,690 دستور4
دستور1 تعداد450 خرید10,372 فروش10,384 تعداد173,400 دستور1
دستور1 تعداد1,941 خرید10,300 فروش10,400 تعداد1,685 دستور3
دستور3 تعداد6,080 خرید10,000 فروش10,406 تعداد29,848 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.72 %
6 ماهه 3.72 %
9 ماهه 3.72 %
1 ساله 3.72 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,372 درصد تغییر : 0.11 حجم : 27.674 میلیون دفعات : 1,236
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,361 درصد تغییر : 0.13 حجم : 18.53 میلیون دفعات : 849
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,348 درصد تغییر : 0.14 حجم : 23.604 میلیون دفعات : 919
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,334 درصد تغییر : 0.11 حجم : 29.075 میلیون دفعات : 1,047
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,323 درصد تغییر : 0.08 حجم : 22.978 میلیون دفعات : 723
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,315 درصد تغییر : 0.06 حجم : 14.967 میلیون دفعات : 770
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,309 درصد تغییر : 0.05 حجم : 34.615 میلیون دفعات : 706
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,304 درصد تغییر : 0.18 حجم : 21.625 میلیون دفعات : 939
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,286 درصد تغییر : 0.07 حجم : 28.571 میلیون دفعات : 859
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,279 درصد تغییر : 0.07 حجم : 19.604 میلیون دفعات : 903
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,272 درصد تغییر : 0.07 حجم : 114.433 میلیون دفعات : 906
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,265 درصد تغییر : 0.05 حجم : 19.112 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.12 حجم : 30.298 میلیون دفعات : 995
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,248 درصد تغییر : 0.07 حجم : 35.382 میلیون دفعات : 1,029
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,241 درصد تغییر : 0.06 حجم : 17.344 میلیون دفعات : 705
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 450,758 ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : صایند آخرین : 10.00 10,169 حجم : 815,099 ارزش بازار : - تاریخ : 10:37
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 30.00 47,908 حجم : 8.187 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.531 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 12.001 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:46
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 10.308 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 18.318 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:49
نماد : کمند آخرین : 6.00 10,147 حجم : 43.303 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 34.429 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها