آفاق

آفاق | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,056 0.08
قیمت پایانی: 10,056 0.08

آخرین معامله

10:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,055 پایانی 10,056 8.00
بیشترین 10,056 کمترین 10,055
حجم 113,309 دفعات 10
حد قیمت 9,044 - 11,052 ارزش 1.14 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:30
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 1
92,309 حجم خرید 21,000
2 تعداد فروشنده 1
21,000 حجم فروش 92,309
71,309 تغییر مالکیت 71,309

عرضه و تقاضا

10:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور115 تعداد11,248,070 خرید10,055 فروش10,056 تعداد9,435,495 دستور96
دستور12 تعداد1,102,783 خرید10,054 فروش10,057 تعداد502,558 دستور6
دستور12 تعداد1,048,140 خرید10,053 فروش10,058 تعداد374,058 دستور4
دستور3 تعداد274,053 خرید10,052 فروش10,059 تعداد302,580 دستور4
دستور4 تعداد310,570 خرید10,051 فروش10,060 تعداد310,712 دستور4

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.77 %
6 ماهه 0.48 %
9 ماهه 0.48 %
1 ساله 0.48 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 10,048 درصد تغییر : 0.14 حجم : 4.674 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 10,034 درصد تغییر : 0.12 حجم : 863,466 دفعات : 62
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 10,022 درصد تغییر : 0.11 حجم : 10.979 میلیون دفعات : 272
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 10,011 درصد تغییر : 1.59 حجم : 6.375 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 10,173 درصد تغییر : 0.07 حجم : 50.785 میلیون دفعات : 793
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 10,166 درصد تغییر : 0.07 حجم : 16.357 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 10,159 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.999 میلیون دفعات : 186
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 10,153 درصد تغییر : 0.17 حجم : 11.266 میلیون دفعات : 236
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 10,136 درصد تغییر : 0.10 حجم : 212,929 دفعات : 13
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 10,126 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.646 میلیون دفعات : 69
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.385 میلیون دفعات : 61
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 10,114 درصد تغییر : 0.06 حجم : 8.143 میلیون دفعات : 126
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 10,108 درصد تغییر : 0.13 حجم : 691,090 دفعات : 33
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 10,095 درصد تغییر : 0.09 حجم : 10.181 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 10,086 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4.125 میلیون دفعات : 100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 18.00 30,324 حجم : 443,583 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 790,922 ارزش بازار : - تاریخ : 09:56
نماد : دارا آخرین : 6.00 10,055 حجم : 475,053 ارزش بازار : - تاریخ : 10:17
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 7.517 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 1.505 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
نماد : پارند آخرین : 7.00 10,146 حجم : 10.435 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کیان آخرین : 20.00 37,639 حجم : 7.693 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : امینیکم آخرین : 6.00 10,035 حجم : 16.336 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 38.742 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 30.47 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 10:31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها