مشترک آسمان امید

آسامید | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,004 0.06
قیمت پایانی: 16,003 0.06

آخرین معامله

09:09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,003 پایانی 16,003 9.00
بیشترین 16,005 کمترین 16,003
حجم 1.171 میلیون دفعات 26
حد قیمت 14,395 - 17,593 ارزش 18.74 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:09
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 1
136,316 حجم خرید 1.035 میلیون
10 تعداد فروشنده 2
338,588 حجم فروش 832,687
202,272 تغییر مالکیت 202,272

عرضه و تقاضا

09:09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور29 تعداد28,965,041 خرید16,003 فروش16,004 تعداد65,231 دستور2
دستور21 تعداد20,008,123 خرید15,998 فروش16,005 تعداد4,983,823 دستور6
دستور1 تعداد1,000,000 خرید15,993 فروش16,010 تعداد2,000,000 دستور2
دستور1 تعداد1,000,000 خرید15,988 فروش16,013 تعداد2,000,000 دستور2
دستور1 تعداد1,000,000 خرید15,983 فروش16,023 تعداد1,000,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.2 %
6 ماهه 10.82 %
9 ماهه 16.21 %
1 ساله 22.17 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 15,994 درصد تغییر : 0.15 حجم : 11.709 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.913 میلیون دفعات : 275
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 15,953 درصد تغییر : 0.14 حجم : 13.836 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 15,931 درصد تغییر : 0.17 حجم : 9.747 میلیون دفعات : 331
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 15,904 درصد تغییر : 0.06 حجم : 13.131 میلیون دفعات : 576
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 15,895 درصد تغییر : 0.06 حجم : 27.133 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 15,886 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.845 میلیون دفعات : 278
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 15,877 درصد تغییر : 0.22 حجم : 8.728 میلیون دفعات : 264
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 15,843 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.969 میلیون دفعات : 262
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 15,833 درصد تغییر : 0.06 حجم : 88.003 میلیون دفعات : 860
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 15,824 درصد تغییر : 0.06 حجم : 21.999 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 15,815 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4.422 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 15,807 درصد تغییر : 0.17 حجم : 8.2 میلیون دفعات : 378
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 15,781 درصد تغییر : 0.06 حجم : 12.998 میلیون دفعات : 401
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 15,772 درصد تغییر : 0.06 حجم : 9.143 میلیون دفعات : 308
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 17.00 30,323 حجم : 48,723 ارزش بازار : - تاریخ : 09:08
نماد : صایند آخرین : 11.00 10,170 حجم : 230,000 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : دارا آخرین : 17.00 10,049 حجم : 922,147 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : اعتماد آخرین : 31.00 47,909 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:09
نماد : آکورد آخرین : 25.00 41,826 حجم : 513,554 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : پارند آخرین : 6.00 10,145 حجم : 500,275 ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کیان آخرین : 19.00 37,638 حجم : 1.939 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : امینیکم آخرین : 5.00 10,034 حجم : 1.726 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : کمند آخرین : 5.00 10,146 حجم : 6.022 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
نماد : افران آخرین : 9.00 17,688 حجم : 4.829 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 09:10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها