مشترک آسمان امید

آسامید | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,350 3.09
قیمت پایانی: 11,010 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,347 پایانی 11,010 0.00
بیشترین 11,352 کمترین 11,346
حجم 10.629 میلیون دفعات 254
حد قیمت 1 - 22,660 ارزش 117.02 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار 4
11.106 میلیون حجم خرید 12.581 میلیون
17 تعداد فروشنده 2
73,619 حجم فروش 23.613 میلیون
11.033 میلیون تغییر مالکیت 11.033 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد35,936 خرید11,340 فروش11,343 تعداد5,598,973 دستور59
دستور3 تعداد20,460 خرید11,339 فروش11,344 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد24,409 خرید11,338 فروش11,345 تعداد1,000 دستور1
دستور60 تعداد5,999,500 خرید11,335 فروش11,350 تعداد90,000 دستور1
دستور10 تعداد1,000,000 خرید11,330 فروش11,355 تعداد1,000,000 دستور10

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.25 %
6 ماهه 10.33 %
9 ماهه 12.35 %
1 ساله 12.63 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.629 میلیون دفعات : 254
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فیروزا آخرین : 1,085 22,850 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : صایند آخرین : 56.00 9,944 حجم : 14.54 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : دارا آخرین : 42.00 10,072 حجم : 4.426 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اعتماد آخرین : 760.00 34,149 حجم : 86.718 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آکورد آخرین : 690.00 30,084 حجم : 13.502 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پارند آخرین : 220.00 11,190 حجم : 13.71 میلیون ارزش بازار : 55.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کیان آخرین : 1,812 28,376 حجم : 51.51 میلیون ارزش بازار : 85.125 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : امینیکم آخرین : 69.00 10,191 حجم : 67.918 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کمند آخرین : 122.00 10,034 حجم : 189.03 میلیون ارزش بازار : 140.476 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : افران آخرین : 905.00 13,287 حجم : 6.92 میلیون ارزش بازار : 6.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها