گل گهر (حق تقدم)

کگلح | حق تقدم - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,090 1.41
قیمت پایانی: 5,082 1.26

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,160 پایانی 5,082 63.00
بیشترین 5,160 کمترین 5,065
حجم 6.66 میلیون دفعات 476
حد قیمت 4,438 - 5,882 ارزش 33.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار 1
6.591 میلیون حجم خرید 69,407
137 تعداد فروشنده 1
2.594 میلیون حجم فروش 4.067 میلیون
3.997 میلیون تغییر مالکیت 3.997 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد6,000 خرید5,088 فروش5,090 تعداد5,791 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید5,086 فروش5,095 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد31,000 خرید5,082 فروش5,100 تعداد5,848 دستور4
دستور1 تعداد100,000 خرید5,081 فروش5,108 تعداد2,284 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,080 فروش5,110 تعداد27,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 505 دوره 12 ماهه
سود TTM 505
P/E TTM 14.337

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 592 P/E مجمع 12.23
سود نقدی 390
درصد توزیع 65.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 40
6 ماهه % رتبه 32
9 ماهه % رتبه 26
1 ساله % رتبه 23
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2389.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.96

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 2.04 حجم : 965.014 میلیون دفعات : 9,968
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 2.58 حجم : 168.818 میلیون دفعات : 1,736
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 2.52 حجم : 52,340 دفعات : 9
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 5,160 درصد تغییر : 1.18 حجم : 12,076 دفعات : 3
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 3.41 حجم : 2,735 دفعات : 2
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 5,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 5,280 درصد تغییر : 5.60 حجم : 53,120 دفعات : 8
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 2.94 حجم : 6.825 میلیون دفعات : 83
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 4,857 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 4,857 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 4,857 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کگهرح آخرین : - 46,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/29
نماد : کنورح آخرین : - 17,200 حجم : 18.55 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/14
نماد : کچادح آخرین : 2.00 5,131 حجم : 4.617 میلیون ارزش بازار : 1862.49 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها