تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

کویرح | حق تقدم - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,710 9.99
قیمت پایانی: 15,540 8.64

آخرین معامله

1399/11/06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,000 پایانی 15,540 1,470.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 15,310 - 18,710 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/06
حقیقی حقوقی
995 تعداد خریدار 6
29.965 میلیون حجم خرید 6.792 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 36.757 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1403/05/03
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/05/03
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ارفعح آخرین : 247.00 12,107 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/24
نماد : فنفتح آخرین : 1,700 24,200 حجم : 12,220 ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/16
نماد : میدکوح آخرین : 370.00 14,600 حجم : 102.646 میلیون ارزش بازار : 2352 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/10
نماد : فسازانح آخرین : 390.00 3,617 حجم : 7.69 میلیون ارزش بازار : 16.437 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/31
نماد : فجهانح آخرین : 112.00 1,502 حجم : 537.3 میلیون ارزش بازار : 172.51 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/04
نماد : فرودح آخرین : - 2,559 حجم : 22,395 ارزش بازار : 36.58 هزار میلیارد تاریخ : 1402/02/19
نماد : وتوکاح آخرین : 93.00 3,137 حجم : 22.072 میلیون ارزش بازار : 55.682 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها