کاشی سعدی (حق تقدم)

کسعدیح | حق تقدم - بورس
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

کاشی و سرامیک

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 13,840 3.96
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,410 پایانی - 14,410.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 13,840 - 16,130 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
311 تعداد خریدار 1
4.348 میلیون حجم خرید 1.8 میلیون
267 تعداد فروشنده -
6.148 میلیون حجم فروش -
1.8 میلیون تغییر مالکیت 1.8 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,840 تعداد6,121,199 دستور894
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,850 تعداد380 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,870 تعداد3,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,890 تعداد757 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,990 تعداد328 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -484 دوره 9 ماهه
سود TTM 527
P/E TTM 41.727

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 358 P/E مجمع 61.42
سود نقدی 372
درصد توزیع 103.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 467
6 ماهه % رتبه 383
9 ماهه % رتبه 357
1 ساله % رتبه 423
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 50.79

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 13,840 درصد تغییر : 3.96 حجم : 6.15 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 14,410 درصد تغییر : 4.00 حجم : 222,960 دفعات : 81
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 15,010 درصد تغییر : 3.97 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 75
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 15,630 درصد تغییر : 3.99 حجم : 27,198 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 16,280 درصد تغییر : 0.12 حجم : 14.72 میلیون دفعات : 2,172
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 16,300 درصد تغییر : 10.14 حجم : 10.06 میلیون دفعات : 2,304
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 14,800 درصد تغییر : 5.87 حجم : 13.44 میلیون دفعات : 3,158
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 13,980 درصد تغییر : 2.19 حجم : 14.5 میلیون دفعات : 3,145
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 13,680 درصد تغییر : 0.58 حجم : 6.11 میلیون دفعات : 1,789
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 13,760 درصد تغییر : 3.30 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 776
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 14,230 درصد تغییر : 2.93 حجم : 6.81 میلیون دفعات : 1,210
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 14,660 درصد تغییر : 2.59 حجم : 9.08 میلیون دفعات : 2,287
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 14,290 درصد تغییر : 2.66 حجم : 15.13 میلیون دفعات : 3,152
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,920 درصد تغییر : 3.47 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 14,420 درصد تغییر : 3.37 حجم : 6.08 میلیون دفعات : 1,603
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها