فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

کاذرح | حق تقدم - بورس
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

فرآورده های نسوز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,570 10.25
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,700 پایانی - 26,820.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 29,570 - 34,490 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
10,960 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 10,960
10,960 تغییر مالکیت 10,960

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور269 تعداد13,345,171 خرید29,570 فروش31,400 تعداد13,333,555 دستور134
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -764 دوره 9 ماهه
سود TTM 897
P/E TTM 37.339

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,202 P/E مجمع 27.85
سود نقدی 350
درصد توزیع 29.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 239
6 ماهه % رتبه 449
9 ماهه % رتبه 366
1 ساله % رتبه 355
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 64.1

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 29,570 درصد تغییر : 10.25 حجم : 13.34 میلیون دفعات : 409
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 26,820 درصد تغییر : 9.18 حجم : 11.65 میلیون دفعات : 3,157
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 29,530 درصد تغییر : 1.97 حجم : 5.45 میلیون دفعات : 3,448
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 28,960 درصد تغییر : 8.59 حجم : 5.24 میلیون دفعات : 1,776
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 26,670 درصد تغییر : 9.57 حجم : 10.46 میلیون دفعات : 1,654
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 24,340 درصد تغییر : 4.20 حجم : 4.25 میلیون دفعات : 1,216
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 23,360 درصد تغییر : 4.47 حجم : 3.39 میلیون دفعات : 1,186
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 1,289
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 3.71 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 1,289
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 21,560 درصد تغییر : 0.19 حجم : 5.5 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 21,600 درصد تغییر : 0.32 حجم : 4.39 میلیون دفعات : 1,388
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 21,670 درصد تغییر : 1.59 حجم : 5.66 میلیون دفعات : 1,586
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 22,020 درصد تغییر : 4.11 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 1,162
تاریخ : 1399/10/04 پایانی : 21,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.5 میلیون دفعات : 2,100
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 21,150 درصد تغییر : 3.83 حجم : 5.5 میلیون دفعات : 2,100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کتوکاح آخرین : 3,823 24,518 حجم : - ارزش بازار : 7.846 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها