کویر تایر (حق تقدم)

پکویرح | حق تقدم - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,359 3.92
قیمت پایانی: 2,389 5.24

آخرین معامله

1400/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,200 پایانی 2,389 119.00
بیشترین 2,439 کمترین 2,304
حجم - دفعات -
حد قیمت 2,043 - 2,497 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/6
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,363 خرید2,360 فروش2,400 تعداد4,603 دستور1
دستور1 تعداد3,010 خرید2,359 فروش2,403 تعداد50,200 دستور1
دستور1 تعداد2,200 خرید2,358 فروش2,410 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد23,336 خرید2,357 فروش2,412 تعداد4,900 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید2,351 فروش2,419 تعداد41,334 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -584 دوره 9 ماهه
سود TTM 848
P/E TTM 5.44

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 971 P/E مجمع 4.75
سود نقدی 500
درصد توزیع 51.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 480
6 ماهه % رتبه 510
9 ماهه % رتبه 376
1 ساله % رتبه 351
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.208 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.13

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 2,389 درصد تغییر : 5.24 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,270 درصد تغییر : 3.28 حجم : 1.38 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,347 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 133
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,363 درصد تغییر : 5.97 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,513 درصد تغییر : 1.57 حجم : 901,979 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 2,553 درصد تغییر : 1.05 حجم : 517,516 دفعات : 81
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,580 درصد تغییر : 3.80 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 139
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,682 درصد تغییر : 0.75 حجم : 848,255 دفعات : 158
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 2,662 درصد تغییر : 2.06 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 176
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 2,718 درصد تغییر : 0.62 حجم : 2.35 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,735 درصد تغییر : 0.22 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 583
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,729 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 278
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,731 درصد تغییر : 2.43 حجم : 2.39 میلیون دفعات : 397
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 2,799 درصد تغییر : 4.28 حجم : 4.29 میلیون دفعات : 422
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 2,924 درصد تغییر : 1.02 حجم : 3.4 میلیون دفعات : 550
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها