کویر تایر (حق تقدم)

پکویرح | حق تقدم - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,050 2.17
قیمت پایانی: 4,140 0.00

آخرین معامله

1401/03/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,200 پایانی 4,140 0.00
بیشترین 2,800 کمترین 2,400
حجم 7.25 میلیون دفعات 792
حد قیمت 3,564 - 4,536 ارزش 18.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/03/11
حقیقی حقوقی
79 تعداد خریدار 2
22.418 میلیون حجم خرید 2 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 24.418 میلیون
22.418 میلیون تغییر مالکیت 22.418 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/03/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد3,425,075 خرید4,050 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,500 خرید3,707 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20,000 خرید3,650 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید3,644 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3,000 خرید3,600 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 100 دوره 3 ماهه
سود TTM 567
P/E TTM 9.85

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 1,335 P/E مجمع 4.18
سود نقدی 700
درصد توزیع 52.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 548
6 ماهه % رتبه 504
9 ماهه % رتبه 557
1 ساله % رتبه 470
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.195 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 24.99

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها