کویر تایر (حق تقدم)

پکویرح | حق تقدم - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,920 1.70
قیمت پایانی: 15,020 2.39

آخرین معامله

1399/09/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,200 پایانی 15,020 350.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 13,430 - 16,410 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/09/4
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار 2
238,286 حجم خرید 4 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 4.238 میلیون
238,286 تغییر مالکیت 238,286

عرضه و تقاضا

1399/09/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد953,204 خرید14,920 فروش15,200 تعداد1,161,714 دستور12
دستور1 تعداد1,000 خرید14,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد12,709 خرید13,570 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد372 خرید13,460 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد2,500 خرید13,430 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 443 دوره 9 ماهه
سود TTM 544
P/E TTM 32.564

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 336 P/E مجمع 52.77
سود نقدی 200
درصد توزیع 59.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 232
6 ماهه % رتبه 235
9 ماهه % رتبه 347
1 ساله % رتبه 304
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.47

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/09/04 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 2.39 حجم : 12.3 میلیون دفعات : 293
تاریخ : 1399/09/02 پایانی : 14,670 درصد تغییر : 0.89 حجم : 18.71 میلیون دفعات : 436
تاریخ : 1399/08/27 پایانی : 14,540 درصد تغییر : 0.69 حجم : 3.622 میلیون دفعات : 280
تاریخ : 1399/08/26 پایانی : 14,440 درصد تغییر : 9.98 حجم : 5.3 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1399/08/25 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 9.97 حجم : 4.9 میلیون دفعات : 284
تاریخ : 1399/08/24 پایانی : 11,940 درصد تغییر : 10.05 حجم : 11.427 میلیون دفعات : 753
تاریخ : 1399/08/21 پایانی : 10,850 درصد تغییر : 8.50 حجم : 20 میلیون دفعات : 601
تاریخ : 1399/08/20 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.484 میلیون دفعات : 75
تاریخ : 1399/08/19 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 4.76 حجم : 1.104 میلیون دفعات : 40
تاریخ : 1399/08/18 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 0.10 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/17 پایانی : 10,510 درصد تغییر : 8.61 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 34
تاریخ : 1399/08/14 پایانی : 11,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 630,260 دفعات : 21
تاریخ : 1399/08/12 پایانی : 11,500 درصد تغییر : 4.33 حجم : 553,192 دفعات : 27
تاریخ : 1399/08/11 پایانی : 12,020 درصد تغییر : 8.98 حجم : 114,018 دفعات : 56
تاریخ : 1399/08/10 پایانی : 11,030 درصد تغییر : 0.27 حجم : 3.076 میلیون دفعات : 131
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها