بانک کار آفرین (حق تقدم)

وکارح | حق تقدم - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,030 3.74
قیمت پایانی: 1,030 3.74

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,070 پایانی 1,030 40.00
بیشترین 1,030 کمترین 1,030
حجم 5.13 میلیون دفعات 114
حد قیمت 1,030 - 1,190 ارزش 5.3 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار 1
4.691 میلیون حجم خرید 5,000
11 تعداد فروشنده 1
4.682 میلیون حجم فروش 14,278
9,278 تغییر مالکیت 9,278

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,030 تعداد58,184,624 دستور618
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,040 تعداد437,987 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,050 تعداد500,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,060 تعداد270,893 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,070 تعداد453,932 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 163 دوره 9 ماهه
سود TTM 209
P/E TTM 12.077

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 344 P/E مجمع 7.35
سود نقدی 200
درصد توزیع 58.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 343
6 ماهه % رتبه 544
9 ماهه % رتبه 532
1 ساله % رتبه 522
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.037 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.06

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 3.74 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 114
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,070 درصد تغییر : 2.73 حجم : 54.78 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,100 درصد تغییر : 3.51 حجم : 68.23 میلیون دفعات : 1,528
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,140 درصد تغییر : 3.39 حجم : 8.4 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,180 درصد تغییر : 3.28 حجم : 32.07 میلیون دفعات : 651
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,220 درصد تغییر : 3.18 حجم : 57.48 میلیون دفعات : 1,540
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 3.82 حجم : 12.31 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,310 درصد تغییر : 3.68 حجم : 7.15 میلیون دفعات : 236
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,360 درصد تغییر : 3.55 حجم : 27.75 میلیون دفعات : 679
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,410 درصد تغییر : 2.76 حجم : 50.14 میلیون دفعات : 1,254
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 2.84 حجم : 143.95 میلیون دفعات : 3,255
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1,410 درصد تغییر : 1.40 حجم : 96.64 میلیون دفعات : 2,590
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,430 درصد تغییر : 0.69 حجم : 146.35 میلیون دفعات : 3,417
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1,440 درصد تغییر : 8.27 حجم : 111.093 میلیون دفعات : 2,576
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1,330 درصد تغییر : 10.14 حجم : 33.354 میلیون دفعات : 1,168
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وگردشح آخرین : - 15,218 حجم : 68.324 میلیون ارزش بازار : 318.825 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها