بانک پاسارگاد (حق تقدم)

وپاسارح | حق تقدم - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,520 1.33
قیمت پایانی: 1,544 2.93

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,525 پایانی 1,544 44.00
بیشترین 1,580 کمترین 1,511
حجم 22.213 میلیون دفعات 631
حد قیمت 1,290 - 1,710 ارزش 34.29 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
165 تعداد خریدار 1
21.813 میلیون حجم خرید 400,000
293 تعداد فروشنده 2
14.97 میلیون حجم فروش 7.243 میلیون
6.843 میلیون تغییر مالکیت 6.843 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30,000 خرید1,527 فروش1,540 تعداد37,502 دستور4
دستور2 تعداد25,934 خرید1,520 فروش1,544 تعداد22,878 دستور3
دستور2 تعداد75,822 خرید1,516 فروش1,545 تعداد78,656 دستور3
دستور2 تعداد12,421 خرید1,515 فروش1,547 تعداد20,445 دستور3
دستور1 تعداد9,135 خرید1,511 فروش1,549 تعداد27,692 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 654 دوره 12 ماهه
سود TTM 654
P/E TTM 4.442

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,184 P/E مجمع 2.45
سود نقدی 120
درصد توزیع 10.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 58
6 ماهه % رتبه 43
9 ماهه % رتبه 42
1 ساله % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
938.225 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.63

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 1,394 درصد تغییر : 0.72 حجم : 271.668 میلیون دفعات : 1,592
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 1,384 درصد تغییر : 3.22 حجم : 185 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 1,430 درصد تغییر : 3.44 حجم : 84.8 میلیون دفعات : 1,305
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 1,481 درصد تغییر : 1.33 حجم : 52.433 میلیون دفعات : 574
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 1,501 درصد تغییر : 3.16 حجم : 150.449 میلیون دفعات : 1,228
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 1,550 درصد تغییر : 8.82 حجم : 73.636 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 1,700 درصد تغییر : 25.65 حجم : 31,550 دفعات : 6
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وگردشح آخرین : - 15,218 حجم : 68.324 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/04
نماد : وکارح آخرین : 85.00 1,342 حجم : 2.76 میلیارد ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : ومللح آخرین : 105.00 2,006 حجم : 2.508 میلیارد ارزش بازار : 55.52 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/16
نماد : سامانح آخرین : 214.00 2,180 حجم : 410.442 میلیون ارزش بازار : 150.216 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها