سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

وبیمهح | حق تقدم - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000 0.99
قیمت پایانی: - 100.00

آخرین معامله

1399/12/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی - 1,010.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 970 - 1,130 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/25
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار -
14.391 میلیون حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 14.391 میلیون
14.391 میلیون تغییر مالکیت 14.391 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد653,653 خرید990 فروش1,000 تعداد9,253,535 دستور24
دستور21 تعداد590,590 خرید980 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور71 تعداد1,951,204 خرید970 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود 12 دوره 3 ماهه
سود TTM 10
P/E TTM 286.567

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 269 P/E مجمع 10.71
سود نقدی 50
درصد توزیع 18.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 507
6 ماهه % رتبه 408
9 ماهه % رتبه 324
1 ساله % رتبه 274
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

% 44

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.99 حجم : 186.16 میلیون دفعات : 1,805
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 1,010 درصد تغییر : 0.98 حجم : 4.66 میلیون دفعات : 151
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 1,020 درصد تغییر : 2.86 حجم : 6.29 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 1,050 درصد تغییر : 2.78 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 170
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 1,080 درصد تغییر : 1.82 حجم : 5.1 میلیون دفعات : 171
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 1,100 درصد تغییر : 0.90 حجم : 11.31 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 1,110 درصد تغییر : 1.77 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 97
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 1,130 درصد تغییر : 0.88 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 47
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 1,140 درصد تغییر : 1.72 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 81
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 1,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.6 میلیون دفعات : 92
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1,160 درصد تغییر : 3.33 حجم : 1.3 میلیون دفعات : 56
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1,200 درصد تغییر : 3.23 حجم : 854,150 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,240 درصد تغییر : 3.88 حجم : 980,349 دفعات : 56
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,290 درصد تغییر : 3.73 حجم : 6.22 میلیون دفعات : 135
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,340 درصد تغییر : 3.60 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 34
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : صباح آخرین : 335.00 7,054 حجم : - ارزش بازار : 211.62 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/28
نماد : وآرینح آخرین : 99.00 2,900 حجم : 2.329 میلیون ارزش بازار : 11.091 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : وسپهح آخرین : 110.00 5,900 حجم : 143,676 ارزش بازار : 17.041 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/13
نماد : اعتلاح آخرین : 10.00 1,340 حجم : - ارزش بازار : 1.198 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/19
نماد : وخارزمح آخرین : 470.00 4,230 حجم : 200.26 میلیون ارزش بازار : 6.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/5
نماد : ولقمانح آخرین : - 1,040 حجم : 366,652 ارزش بازار : 1.811 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : گوهرانح آخرین : 136.00 3,508 حجم : - ارزش بازار : 2.383 هزار میلیارد تاریخ : 1400/09/1
نماد : پردیسح آخرین : 45.00 1,165 حجم : 37.19 میلیون ارزش بازار : 1.252 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها