تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

لوتوسح | حق تقدم - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,170 0.97
قیمت پایانی: 4,190 1.45

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,170 پایانی 4,190 60.00
بیشترین 4,300 کمترین 4,110
حجم 1.91 میلیون دفعات 322
حد قیمت 3,720 - 4,540 ارزش 8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد41,600 خرید4,150 فروش4,210 تعداد4,481 دستور3
دستور5 تعداد43,300 خرید4,140 فروش4,220 تعداد97,561 دستور7
دستور2 تعداد26,290 خرید4,130 فروش4,230 تعداد5,995 دستور2
دستور1 تعداد35,000 خرید4,120 فروش4,240 تعداد6,394 دستور2
دستور1 تعداد35,000 خرید4,100 فروش4,250 تعداد41,998 دستور9

EPS

سال مالی 1400/10/30
تحقق سود 320 دوره 6 ماهه
سود TTM 629
P/E TTM 8.874

DPS

آخرین مجمع 1399/10/30
سود واقعی 907 P/E مجمع 6.15
سود نقدی 867
درصد توزیع 95.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 503
6 ماهه % رتبه 296
9 ماهه % رتبه 345
1 ساله % رتبه 266
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.14 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.51

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 4,190 درصد تغییر : 1.45 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 322
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.3 میلیون دفعات : 329
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 1.67 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 4,200 درصد تغییر : 0.96 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 4,160 درصد تغییر : 0.24 حجم : 2.04 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 4,170 درصد تغییر : 1.88 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 4,250 درصد تغییر : 0.93 حجم : 3.12 میلیون دفعات : 381
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 2.72 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 329
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 4,410 درصد تغییر : 0.45 حجم : 3.92 میلیون دفعات : 499
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 712
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 4,430 درصد تغییر : 55.70 حجم : 7.54 میلیون دفعات : 1,171
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 4.76 حجم : 4 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 4.55 حجم : 100,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 11,000 درصد تغییر : 2.66 حجم : 5,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تنوینح آخرین : 170.00 5,710 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/29
نماد : تملتح آخرین : - 8,000 حجم : - ارزش بازار : 4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/22
نماد : امیدح آخرین : 360.00 10,020 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/18
نماد : امینح آخرین : 237.00 4,760 حجم : 13.77 میلیون ارزش بازار : 18.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : تماوندح آخرین : 3,424 7,084 حجم : - ارزش بازار : 38.409 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها