تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

لوتوسح | حق تقدم - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,650 3.46
قیمت پایانی: 2,707 1.38

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,711 پایانی 2,707 38.00
بیشترین 2,777 کمترین 2,630
حجم 674,016 دفعات 67
حد قیمت 2,471 - 3,019 ارزش 1.82 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار -
674,016 حجم خرید -
40 تعداد فروشنده 1
673,027 حجم فروش 989
989.00 تغییر مالکیت 989.00

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,771 خرید2,667 فروش2,729 تعداد36,381 دستور2
دستور1 تعداد9,000 خرید2,664 فروش2,730 تعداد9,166 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,663 فروش2,748 تعداد988 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید2,660 فروش2,749 تعداد104,673 دستور3
دستور1 تعداد2,000 خرید2,644 فروش2,750 تعداد105,495 دستور3

EPS

سال مالی 1402/10/30
تحقق سود 155 دوره 3 ماهه
سود TTM 499
P/E TTM 7.778

DPS

آخرین مجمع 1401/10/30
سود واقعی 658 P/E مجمع 5.9
سود نقدی 625
درصد توزیع 94.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 624
6 ماهه % رتبه 578
9 ماهه % رتبه 531
1 ساله % رتبه 557
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
135.975 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 4.76

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 2,473 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : امیدح آخرین : 67.00 3,200 حجم : 66.741 میلیون ارزش بازار : 80.104 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/24
نماد : تملتح آخرین : 56.00 2,307 حجم : 46.71 میلیون ارزش بازار : 58.208 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
نماد : امینح آخرین : 230.00 6,030 حجم : 258.799 میلیون ارزش بازار : 143.1 هزار میلیارد تاریخ : 1402/02/25
نماد : تفارسح آخرین : 74.00 2,414 حجم : 33.237 میلیون ارزش بازار : 38.68 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها