غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)

فسازانح | حق تقدم - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,000 4.76
قیمت پایانی: 3,617 13.88

آخرین معامله

1401/02/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,299 پایانی 3,617 583.00
بیشترین 2,114 کمترین 1,900
حجم 7.69 میلیون دفعات 685
حد قیمت 3,607 - 4,407 ارزش 15.7 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/27
حقیقی حقوقی
168 تعداد خریدار 1
8.021 میلیون حجم خرید 1,000,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 9.021 میلیون
8.021 میلیون تغییر مالکیت 8.021 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,607 تعداد3,903,720 دستور10
دستور1 تعداد7,000 خرید3,701 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور7 تعداد31,546 خرید3,610 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور6 تعداد58,700 خرید3,608 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 316 دوره 9 ماهه
سود TTM 411
P/E TTM 13.789

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,480 P/E مجمع 2.29
سود نقدی 850
درصد توزیع 34.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 346
6 ماهه % رتبه 511
9 ماهه % رتبه 455
1 ساله % رتبه 383
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.437 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.07

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 4,007 درصد تغییر : 4.60 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 4,200 درصد تغییر : 2.19 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 4,294 درصد تغییر : 2.41 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 4,400 درصد تغییر : 115.48 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1401/01/10 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/09 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/08 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/07 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/06 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/28 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/12/25 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 1.09 حجم : 7.691 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1400/12/24 پایانی : 2,020 درصد تغییر : 3.35 حجم : 4.245 میلیون دفعات : 414
تاریخ : 1400/12/23 پایانی : 2,090 درصد تغییر : 1.70 حجم : 3.226 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1400/12/22 پایانی : 2,055 درصد تغییر : 3.37 حجم : 7.353 میلیون دفعات : 429
تاریخ : 1400/12/21 پایانی : 1,988 درصد تغییر : 5.15 حجم : 5.551 میلیون دفعات : 224
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کویرح آخرین : 1,700 18,710 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/06
نماد : ارفعح آخرین : 247.00 12,107 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/24
نماد : میدکوح آخرین : 370.00 43,610 حجم : 898,542 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/07
نماد : فنفتح آخرین : 1,700 24,200 حجم : 12,220 ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 1401/01/16
نماد : فجهانح آخرین : 10.00 1,871 حجم : 32.352 میلیون ارزش بازار : 241.345 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها