مس باهنر (حق تقدم)

فباهنرح | حق تقدم - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 15,890 4.22
قیمت پایانی: 16,200 2.35

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,380 پایانی 16,200 390.00
بیشترین 17,300 کمترین 15,750
حجم 3.73 میلیون دفعات 1,354
حد قیمت 15,600 - 18,580 ارزش 60.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد15,221 خرید15,890 فروش15,900 تعداد28,042 دستور1
دستور3 تعداد53,377 خرید15,880 فروش16,050 تعداد20,000 دستور1
دستور4 تعداد53,971 خرید15,870 فروش16,070 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید15,860 فروش16,150 تعداد7,030 دستور2
دستور4 تعداد53,000 خرید15,850 فروش16,190 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,118 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,255
P/E TTM 10.321

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,528 P/E مجمع 9.2
سود نقدی 2,413
درصد توزیع 95.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 196
6 ماهه % رتبه 212
9 ماهه % رتبه 176
1 ساله % رتبه 220
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.87

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 16,200 درصد تغییر : 2.35 حجم : 3.73 میلیون دفعات : 1,354
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 16,590 درصد تغییر : 1.84 حجم : 6.9 میلیون دفعات : 1,840
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 16,290 درصد تغییر : 2.58 حجم : 4.28 میلیون دفعات : 1,232
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 15,880 درصد تغییر : 5.25 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 784
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 16,760 درصد تغییر : 0.84 حجم : 3.65 میلیون دفعات : 1,260
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 16,620 درصد تغییر : 6.54 حجم : 4.32 میلیون دفعات : 1,516
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 15,600 درصد تغییر : 3.47 حجم : 2.3 میلیون دفعات : 984
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 16,160 درصد تغییر : 10.37 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 145
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 18,030 درصد تغییر : 17.23 حجم : 8.46 میلیون دفعات : 2,643
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.52 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.45 میلیون دفعات : 743
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 632
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 میلیون دفعات : 508
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.35 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.37 میلیون دفعات : 1,329
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فخاسح آخرین : 950.00 23,500 حجم : 9.16 میلیون ارزش بازار : 65.714 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها